Jiří Dolejš: Hospodářské strategie a její alternativy

11.2.2011 12:07
Společnost na křižovatce potřebuje strategické myšlení. Změny kterými jsme během let 1990-2010 prošli a nedávná světová hospodářská krize toto umocňují. Přitom je třeba si uvědomit, že strategie jsou vždy alternativní a úroveň strategického myšlení vzrůstá, dokážeme-li tyto alternativy poměřovat. Dne 12. února 2011 se v Praze schází fórum ekonomických a společenských alternativ iniciované různými občanskými sdruženími. V době, kdy se vláda ČR chystá diskutovat se sociálními, regionálními a hospodářskými partnery strategii Národního programu reforem by toto úsilí rozhodně nemělo být ojedinělé.

Zaměřím se na otázku aktuální hospodářskou strategie ČR. Pokud totiž chceme v dekádě 2011-2020 dosáhnout dostatečného ekonomického výkonu a konkurenceschopnosti ČR, je potřebné nově formulovat jak strategické směry hospodářského profilu země, tak klíčové dlouhodobé koncepce a nástroje pro jejich prosazování. To, co vláda chápe jako jedinou správnou cestu, je účetnická konsolidace za cenu nejen ekonomické, ale i civilizační stagnace. Formulujme tedy alternativy. Nepotřebuje jen zdrcené ekonomy a hněvat se na systém. Potřebujeme řešení.

Předem upozorňuji, že nepovažuji za strategické zpochybňování perspektivnosti zbožně peněžní ekonomiky, tržních stimulů ani snižování významu růstu investic do technologií pro lidský rozvoj. V době světové krize posílila spíše pravice než levice. A určitě to nepřekonáme tím, že démonizací ekonomů a techniků z nich uděláme symbol neoliberalismu nebo kosmopolitismu. Moderní hospodářská strategie je podmíněna zefektivněním sociálního státu, spojením ekonomie a ekologie, stejně tak jako pochopením významu mezinárodního rozměru a tedy i řízení ekonomických procesů. Patří sem i možnost větší váhy společenského vlastnictví a ekonomická demokracie, to je však dnes pochod po dlouhé trase.

Základním východiskem je, že česká ekonomika má za sebou dlouhou tradici industriálního rozvoje. Dává to výhodu určité ekonomické zralosti, ale tato historická etapa začíná být vyčerpaná. Jaká na to byla dosavadní strategická reakce ? Základní transformační kroky před 20 lety byly zarámovány tzv. washingtonským konsensem v duchu co největší liberalizace a privatizace. Přišla transformační deprese, ovládnutí většiny národního hospodářství zahraničním kapitálem. ale i opuštění některých perspektivních trhů. Opozice se vůči tomu vymezila jako k transformačním chybám a snažila se o nápravu, minimálně aspoň směrem ke klasické sociálně tržní ekonomice. Změna strategie se ale nepodařila, jen určité korekce hospodářské politiky.

Následující etapa přinesla nerovnovážný růst (rostoucí veřejný dluh, opakované problémy s nezaměstnaností ale i s platební bilancí), který nestačil na uzavírání mezery v ekonomické úrovni vůči nejvyspělejším zemí. Až někdy kolem roku 2001 se vrátil ekonomický výkon země k hodnotám z roku 1989. Reálná konvergence naší země k těm vyspělejším nepostupuje a ČR je dnes v srovnání HDP na hlavu na 17. místo mezi 27 členskými zeměmi EU. Problém strategie ozdravení a modernizace české ekonomiky tedy zrál už dlouho.

V situaci, kdy ČR musela čelit světové hospodářské krizi, ukázalo se, jakou slabinou je dávat přednost pouhému uvolnění svobodného trhu a minimalizovat odpovědnost státu za hospodářskou politiku. Dlouhodobým požadavkem je silnější progresivita daňové zátěže, podpora nových odbytových příležitostí, zejm. mimo trhy EU a také orientace na plnou zaměstnanost s akcentem na vzdělanou a lépe placenou pracovní sílu. Nyní přibyla nejen otázka fiskální konsolidace, ale i otázka rozvoje a konkurenceschopnosti ČR v souvislostech strukturální adaptace na změny vyvolané krizí. Boj s nevyrovnaným rozpočtem je důsledek a ne příčina našich potíží a příliš prudké odbourání fiskálního stimulu by působilo protirůstově.

Koncepcí hospodářské politiky ČR se nyní zabývá NERV. Pokud ale máme dnes reálně hovořit o hospodářské strategii ČR, pomohl by stálý státní orgán, který by se zabýval strategickým řízením. Nástrojem pak mohou být např. státní cílové programy.

Vláda také nedávno zveřejnila návrh Národního programu reforem ČR, jenž má koalice začít příští týden projednávat s tripartitou. Konečná podoba tohoto dokumentu zásadním způsobem předurčí sociální a ekonomický vývoj ČR. Odborná veřejnost varuje před povrchními závěry, špatnými odhady dopadů reforem a nepodloženými deklaracemi jako např. slib zvýšení zaměstnanosti či podpory vědy a inovací. Zástupci odborů rozporují koncepční základ klíčových reforem, snižování veřejných transferů se sociálními  důsledky a nesoulad národních postupů s evropskými cíli

Makroekonomická strategie musí zahrnovat zejm. fiskální a měnovou strategii a strategii investiční podpory růstu a modernizace. Váže pak na státní dopravní superkoncepci, exportní koncepci či novelu energetické koncepce a samozřejmě i na koncepci veřejných služeb a koncepci zaměstnanosti. Bez hlubšího profesionálního zpracování a vzájemného propojení těchto koncepcí ale vzniknou pouhé antikoncepce.

Při tvorbě hospodářské strategie bude nutné rozplést řadu problémů. Pro podporu růstu je důležité, že míra investic byla v ČR v posledních 20 letech poměrně vysoká, ale nevedla k odpovídajícími růstu produktivity. Investiční pobídky je tedy třeba lépe zacílit, mrhání s veřejnými investicemi omezit. V energetické strategii bude důležité nejen pokračování jaderné energetiky, ale také dořešit reálnou ekonomiku podpory obnovitelných zdrojů či zajištění lokálních dodávek tepla. Dalším problémem je absorpční schopnost země pro přejímání nových technologií, propojení vysokých škol a podniků a transfer poznatků výzkumu do hospodářské (zejména průmyslové) praxe.

Nyní v EU vrcholí práce na strategii Evropa 2020 a k té se bude vztahovat akční plán pro naplňování národních cílů ČR. Ukáže správný směr ? EU reagovala na světovou krizi zatím důrazněji než vláda ČR, která se drží politiky minimalizace státních intervencí (zřetelně během českého předsednictví v roce 2009). Na druhou stranu je tu varovný neúspěch dekády evropské Lisabonské strategie 2000-2010.

Pokud jde o měnovou unii, samotné euro v přímé krizi není, nestabilita některých zemí jako Řecko či Irsko ale komplikuje další vývoj a tak další rozšiřování eurozóny musí počkat.Novinkou pro státy eurozóny bude tzv. Evropský stabilizační mechanismus jako poslední možnost řešení jejich finančních potíží. Emise dluhopisů u některých států už jsou rizikovější než investice do privátního sektoru. Břemeno eroze eurozóny by neměl nést jen stát ale i samotný komerční bankovní sektor (např. jejich odvody na solidární fondy).

Pod tlakem finanční krize vznikla v EU poměrně značná shoda na novém regulačním rámci. Problémem už jsou snahy o zákaz spekulativních obchodů. Evropský parlament nyní projednává návrh na evropskou daň z různých převodů (Financial Transaction Tax). Blíží se to vyhlášení tzv. Tobinovy daně alespoň na území EU. Naráží to ovšem na jednomyslnost při rozhodování v EU o vyhlášení nové daně. Perspektivní je myšlenka vypsání evropských dluhopisů spojená nikoliv s financováním evropských průšvihů, ale evropských projektů.

Pro hospodářskou politiku v EU bude klíčový osud Paktu stability a růstu (1997) který usiluje o naplnění tzv. maastrichtských kriterií. Po 15 letech jeho existence lze říci že funguje značně rozporně. Neumí řešit situaci velmi nestabilních ekonomik, navíc po posledním rozšíření EU se vztahuje i na strukturálně zcela odlišné země se zaostávající ekonomickou úrovní. Brusel nyní připravuje zpřesnění a zpřísnění paktu. Nabízí se ale také nahradit zúžený dohled nad měnovou a fiskální stabilitou komplexnějším Paktem růstu a zaměstnanosti, který by více stimuloval hospodářské oživování a tvorbu pracovních příležitostí.

jiri-dolejs
Ekonom a politik. V letech 1994-2002 členem zastupitelstva hl. m. Prahy, od roku 2002 poslanec Parlamentu ČR.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

zdobinsky
Pak možná přijdou na řadu vaše reformy, pane Schlimbach.
zdobinsky
Obávám se, že tento systém se zhroutí jako celek, aniž by se z něho dokázal někdo individuálně vymanit.
schlimbach
já Vám pane Dolejš rozumím. Pokud píši o soběstačnosti národa, vycházím z principů Reformy společnosti a jejího návrhu změny finančního systému, který vyvádí společnost ze závislosti na globálním kapitálu a tím i na globálním otroctví. Nikdo asi nebude věřit tomu, že nějaký stát může být ve všem soběstačný, stejně tak i Reforma společnosti je postavena na mezinárodních vztazích ekonomických i kulturních. Základní podmínkou však je, zavedení vlastního finančního systému v rámci reálné ekonomiky a vymanění se z pout globálního kapitálu. Pokud toto neuděláme, můžeme si o svobodě nechat jenom zdát a to, že budeme někdy něco řídit, bude pouhou utopií a nenaplněným snem.
jiri-dolejs
soulasím s panem Rackem, že odtahování se od Evropy otvírá jen dveře pro jiného hráče - nebude-li to brusel, ocitáme se na periferii a je tu washington nebo např. i ta moskva. Hrát si na ve všem soběstačný stát je absurdní - to neexistovalo ani v tom 20. století úviz brežněvova doktrina omezené suverentity). Sdílená společná suverenita v EU je aspoń veřejně schvalované pravidlo. Jistěže národovectví jako idea života na půdorysu národního státu není identická s nacionalismem jako ideou etnické nadřazenosti. Ale doba čistě národních států se už nevrátí - je tu zmezinárodnění nejen ekonomického života, migrace a mísení kultur, vytváření nadnárodních institucí - to vše objektivně proměňuje náš svět. Je lepší se k tomu postavit čelem a uvážlivě to řídit, než tím být smýkán jako pasivní oběť.
schlimbach
... s globalitou si poradí jenom jiná globalita? No to tedy nevím, protože když ta jiná globalita bude zastřešená stávajícím finančním systémem, potom i ta jiná bude vlastně stejná. S globalizací si poradí pouze decentralizace, změna finančního systému atd... Reforma společnosti, o.s. nejde ani doleva a ni doprava - jde přímo, což znamená, že jsou v ní prvky levicové i pravicové z dnešního pohledu politiky - jde o osobní svobodu občana a jeho odpovědnost ... Návrat k národním státům a na jejich půdorysu řešení problémů přece neznamená nacionalismus, izolacismus atd. Národy si musí udělat sami u sebe pořádek a pak mohou spolupracovat, ne konkurovat, ne ovládat. Vidím, že se máme na co těšit s novou globalitou -(
racek
Ach ano, pakt stability a dvourychlostní evropa. A tady bude česko asi čekat největší prohra, neboť vstup do té rychlejší evropy hrdě odmítneme, samozřejmě to řádně okořeníme svalnatými poznámkami a několika posměšnými replikami. Tisk a president Klaus sice budou nadšeně hýkat, jak to evropě zase natřeli, ale ... bude to průsvih, vážení, USA zajímáme jen jako kupec elektráren Westinghouse a Rusko, jistě, bude vstřícnější ... a v záloze máme ještě někoho.
jiri-dolejs
za málo. A nevadí, nemohou mít všichni stejný názor. Já prostě nevěřím, že se lze vymanit z vazeb na zahraničí, tahke doba se už nevrátí a když ano, tak by to mohla být katastrofa. Nerad bych viděl ČR jako nějakou "albánii" (omlouvám se skipetarům)a s globalitou si poradí jenom jiná globalita. Lepší podmínky pro přímou demokracii samozřejmě ano (elektronika je tu jen jako nástroj), ale nemůže podle mne zcela nahradit zastupitelsksu demokracii - zatím zkusme prostor pro referenda k vybraným otázkám a participaci na určitých typech rozhodování - to by byl už docela slušný pokrok.
schlimbach
pane Dolejš - děkuji za vaše odpovědi. Škoda, že se asi nedokážeme shodnout v podstatě problému. Já nehlásám nějakou izolaci naší země, jde o celkovou reformu společnosti, kdy podstatou je vymanění se z tlaku globálního finančního systému, návrat k reálné ekonomice a k mezinárodní spolupráci z pozice soběstačné, silné a rovnoprávné země. Projekt jedné měny je ale absolutní nesmysl, pokud chceme, aby naše země byla domovem pro naše občany. Toto nemá nic společného s nacionalismem a dalšími nálepkami. Elektronický volební systém není samozřejmě samospasitelný a je mi jasné, že jste ani jinak odpovědět nemohl, když vám nejsou známy podrobnosti naší snahy. Bohužel, to, co se zde vytvořilo za posledních 20 let lze nazvat zločinným spolčením proti lidu této země. Celkem mě překvapuje pasivita KSČM v této věci.
jiri-dolejs
pane schlimbach, když shrnu vaši poslední poznámku, tak na změny v ČR nemáme mandát a strategie EU nás nemusí zajímat. Obávám se že je to jinak - dlouhodobý rozvoj bez evropské politiky v oblasti hlavních strategických cílů (minimálně měna, infrastruktura, věda)nemůže být úspěšný. Utopie je vracet se k ohraničeným národním státům a la 19. století. Odpovědnost jednotlivých států tu samozřejmě je i nadále, národní strategie je třeba tvořit také, ale systematicky, bez ohledu na momentální rozložení sil - proto mluvím o samostatné centrální insitituci. P.S. Nic proti vašemi zájmu o telekracii (internetovou demokracii), ale samospásné to asi nebude. Možnost prosazování partikulárních zájmů souvisí nejen s technikou, ale také s informační vybaveností a schopností kvalifikovaně rozhodovat. Manipulovaný laik u netu by na to Eldorádo nemusel vůbec dosáhnout.
schlimbach
Petr Otčenášek - reformu je možné realizovat pouze tehdy, když si ji občané vyberou ve volbách a dají ji takovou podporu, že bude možné ji i legálně implementovat do právního řádu republiky. Aby nedošlo k devalvaci ideí se zároveň v reformě nabízí občanům permanentní systém voleb do všech orgánů státní správy a samosprávy, kdy kterýkoliv občan může kdykoliv přehodnotit svůj výběr kandidáta a hlasy mu odevzdané mu může odejmout a přidělit jinému občanovi. pokud množství hlasů, které zvolenému občanovi zůstaly je menší než minimální potřebný, automaticky opouští svůj post a je nahrazen občanem, který získal vyšší počet hlasů než je minimum - tento popis je velmi zjednodušený, ale v praxi není systém složitý, využívá elektronický systém ... Je to praktická možnost, jak kdykoliv odvolat kohokoliv. Dále reforma bere politikům možnost jakkoliv zasahovat do finančních toků a vůbec jakkoliv rozhodovat o penězích. Dny dnešního zlatého Eldoráda by byly ty tam. Politici by stejně, jako ostatní občané měli své odměny stanoveny koeficientem k minimální mzdě a pokud by společnost prosperovala, automaticky by dostávali více, pokud by neprosperovala, automaticky by měli příjmy nižší. Politik po reformě je člověk, toužící něco vykonat pro společnost jako celek, protože možnost zbohatnutí v politice by byla prakticky nulová, protože ani případné zneužití informací by nebylo možné proměnit na peníze, jako dnes.

Pan Dolejš - domnívám se, že spoléhat se na to, že změny je třeba dělat v celé EU současně je velikým omylem. Reforma je navržena tak, že odděluje vnitrostátní záležitosti od vnějších. Naše země může velice dobře prosperovat při změně vnitřních vazeb i když vnější vazby zůstanou zachovány. Spoléhat na celo unijní změnu je utopie. Má to snad být něco jako NGO proti NWO? Pokud se nepletu KSČM byla proti vstupu do EU - co se změnilo, že je to dnes jinak?
jiri-dolejs
také myslím, že alternativa sociálně spravedlivé společnosti je oprávněná (i když k diskreditaci socialismu přispěl nejvíc krach minulého režimu). Výhled na nejbližších 10 let je ale spíše o tom aby se nám tato možnost nevzdalovala, promyšleně zachytit nové výzvy a čelit ohrožením. Investovat do budoucnosti je nezbytné - jen ne způsobem, že jedni nesou náklady a druzí inkasují efekty. Nestačí jen mluvit změně, je třeba říci co a jak. Pokusil jsem se některé směry pro takovou strategii ukázat - vedle reformy daní, to musí být i otázka lepší alokace investic, zajištění energetické budoucnosti a podpora konkurenceschopnosti nikoliv nákladovým dumingem ale kvalitou našich lidí a naší produkce. Oporou strategického řízení pak mohou být státní cílové programy. A znovu zdůrazńuji - hřiště kde se musí nastavit lepší mantinely je evropské hřiště, malá ČR globální konkurenci sama čelit už nedokáže. prot je debata o měnové, fiskální a obecně hospodářské srtaegii pro EU tak důležitá.
zdobinsky
Lidé se zatím stále uskrovňují, protože jim bylo vsugerováno, že tak činí pro lepší budoucnost, a neprotestují.
Až ale prohlédnou, že je to obyčejný podvod, bud zle.
schlimbach
Pane Dolejš, Ekonomická reforma (Reforma společnosti), je ekonomickým řešením, je to o změně nastavení mantinelů celého systému a naše řešení není cizí ani některým ekonomům, ba právě naopak. Beze změny ekonomických mantinelů je svoboda jednotlivce a demokracie jako taková pouhou iluzí. Dnešní stav je stav zotročené společnosti, kdy občan je otrokem ve vlastní zemi a není v tomto duchu vůbec důležité, kolik peněz má na svém kontě. Neškodilo by prolistovat si zákony, které byly schváleny za posledních 21 let. Ve prospěch tohoto národa většina zákonů schválena nebyla, bohužel. Celé absurdní divadlo této společnosti je skutečnou tragikomedií, kdy o všem rozhodují nikým nevolení poradci a poradci jejich poradců, když většina osob zaujímajících volené posty nemá ani základní představu nejen o ekonomice, ale ani o právu a přitom se cítí být povoláni řídit tuto společnost. Jen pro ilustraci - schvalování dalších a dalších dluhopisů. Kde je logika? Jsou zatíženy úrokem a aby to bylo možné někdy splatit, musí na to národ vydělat svými daněmi - není tedy jednodušší ty daně vybrat hned a nezatěžovat život národa dalším výpalným v podobě úroků? Je třeba alternativních pohledů, je třeba aby lidé prozřeli a byli ochotni pro sebe i své děti něco konkrétního udělat a změnit. Ti, kteří nás do stávajícího marasmu zavlekli nejsou schopni něco změnit ani vyřešit a já doufám, že to národ již brzy pochopí a dá jasně najevo, že takto dál již skutečně ne.
jiri-dolejs
Ano, v úvodu jsem také vzpomenul zítřejší "Velké forum alternativ" (FF UK, Celetná 20, Praha) jako odraz touhy občanů po alternativách. Účastníkům prezentace a workshopu přeji ať se jim daří. Ale hlavně připomínám profesionální aspekty tvorby klíčových strategií a potřebu zapojit i alternativně uvažující ekonomické odborníky, ne jenom nadšence a filosofy. Některé úvahy o osvobození občana, tzv. reálné ekonomice a uvolńování produktivních sil, lidské svépomoci a harmonii jsou zatím příliš apoštolské. Nejbližších deset let přitom budeme stát před mnohem konkrétnějšími problémy a ohřoženími a ty budou vyžadovat ekonomické řešení. Rehabilitace strategického myšlení bude soustavnost a profesionalitu vyžadovat.
schlimbach
spolupořadatelem této akce je Reforma společnosti, o.s., která nabízí řešení na svých stránkách - www.ekonomickareforma.cz . Zjednodušeně lze říci, že řešením je ekonomické osvobození občana, odstavení politiků od rozhodování o penězích, zamezení vzniku státního zadlužení vůči druhým osobám a svobodná volba občana těsně spjatá s jeho odpovědností. Déle permanentní elektronický volební systém, kdy občané mohou kdykoliv přehodnotit svou vůli a odebrat své hlasy zvolenému zástupci a předat je jinému. Podstatou reformy je také rovné právo v přístupu k finančním zdrojům na základě svobodné volby a odpovědnosti každého jednotlivce. Celospolečenské vlastnictví se stává rovnocenným soukromému vlastnictví a vlastnictví statků jako takové je nedotknutelné, pokud byly nabyty poctivým způsobem. realizuje se pouze reálná ekonomika a peníze se stávají pouze prostředkem směny. Odchod do penze v 53 letech po odpracování 35 let, u vybraných profesí dříve. Podstatou je také absolutní nezávislost na nadnárodním kapitálu.