Zdravotnická exekuce

18.11.2010 10:11
Po květnových parlamentních volbách, kdy vládní většinu reprezentuje pravice, došlo na to, čeho se v této zemi všichni obávali. Řeč je o zavádění reforem ve zdravotnictví, zpoplatnění zdravotnictví a vymáhání dlužných poplatků prostřednictvím exekuce.

Z tohoto důležitého resortu se stal byznys se vším všudy. O zdraví a existenci člověka rozhodují peníze. Paradoxně je na tomto byznysu vymáhání dluhu, zainteresovana exekutorská legislativa. Nikoho nezajímá, jak onen dlužník daný dluh zapříčinil, zdali se do dluhové pasti nedostal z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti nebo jiným nedobrovolným zapříčiněním. Tato vláda, která přímo produkuje bezdomovce a nemajetné jako na běžícím páse svým asociálním přístupem jen prohlubuje tuto krizi, a bude hůř. Bude z toho prostě taková ta byznys mašinérie, kde nemocnice budou přes exekutory vymáhat, na počátku nevysoké částky, které ovšem vyrostou do desetitisíců. To už si exekutor pohlída. Údajně ona minimální částka 30 Kč, může v konečném důsledku vyrůst na cca 14 tisíc!

Do této dluhové pasti ve zdravotnictví bude přibývat stále více lidí. Vypadá to jako úmysl. Na jedné straně nemajetný člověk, který se vydá z poslední koruny aby mohl navštívit lékaře, na druhé straně namaštěné kapsy advokátů a exekutorů. Opět jakoby stát neřešil to, aby lidem práci dal, nýbrž aby ty nejslabší, ještě více ždímal. A to vše se děje navzdory „bezplatného zdravotnictví“ s odkazem na čl.31 listiny práv a svobod, ústavy ČR, kde se praví, že každý občan má právo na ochranu zdraví. Přitom občané mají na základě veřejného pojištění, právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Jinými slovy, všichni občané České republiky si povinně platí zdravotní pojištění a na jeho základě mají Ústavou ČR zaručené právo na bezplatnou lékařskou péči. Sociální demokracie na podporu bezplatného zdravotnictví vytvořila petici, ke které se občané mohli připojit a dát tak najevo svůj nesouhlas.

Já, na rozdíl od vládní trojkoalice, chápu medicínu v první řadě jako pomoc bližnímu, nikoliv jako byznys.

Jaroslav Klajs


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

M. Víšková
Zdá se mi to býti, oněch vymáhaných 30 kč exekutorem proti dobrým mravům. Samozřejmě si namastí kapsu všichni, jen ten nemocný bude ještě víc nemocný a chudší.Teď chápu, proč jsme museli jako děti číst Malého Bobše- tam se nám nastiňovala naše budoucnost a budoucnost našich dětí. Zase se bude umírat s tím, že nebude na doktora, pod stromečkem děti najdou jen maličkost,nebude práce a s ní spojená výplata a zase to tu máme....jo dějiny se opakují.Ale bohužel, žijeme v 21 století, kdy by chudoba měla býti pojmem neznámým. Vidím, že bída byla, je a bude, zrovna jako ti pitomci, co o tom jen kecají, že ne, že je práce dost. Ano, pro ně ano, ale jede se někdo podívat do regionů kde je na 250 lidí jen jedno místo? Nejede a ani je to nezajímá. Jen škrty pro chudé, oni si nevezmou nic, a když, tak to nepocítí. Jen tak dál, a doufám, že jim zase nějaký čalouník nedá práci ale ...dějiny se opakují.....
alex
Jaroslav Klajs - v komentářích vůbec nedělejte odstavce nemá to smysl. Skutečně se to sleje a tam, kde má být odstavec jsou jen tuším písmena rn. Jde i o čas. Píšete-li delší komentář příliš dlouhou, ztratí se přihlášení a texte jde do kélu.
jaroslav
Pane Špáto, jasně. Dal jsem to zde jen pro pořádek a přestože jsem tam zadal odstavce, tak se mi to slilo v jeden text a je to nepřehledné.
alex
Jaroslav Klajs - přečetl jsem si tehdy celé odůvodnění včetně odůvodnění stanovisek odpůrců rozhodnutí. Níže jsem jen shrnul, co jsem vyčetl k věci ohledně spoluúčasti a to, co vyplývá pro věci příští - možnost jít k ÚS - a ta bude jen přes sociální prvek, bude-li tak někomu zdravotní péče znepřístupněna.
jaroslav
Úplný přepis hlasování,veškeré citace jsou převzaty z rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20.5.2008, nálezu ve věci Pl ÚS 1/08 - \r\n\r\nÚstavní soud svým nejnovějším rozhodnutím k zdravotnické části reformy veřejných financí uvedl svůj pohled na koncepci bezplatného zdravotnictví u nás. Ačkoli při samotném hlasování o ústavnosti regulačních poplatků ve zdravotnictví byl poměr velmi těsný (8:7), byl stávající systém poplatků zachován a návrh na zrušení předmětných ustanovení zavádějících přímé platby u lékaře zamítnut. Podívejme se tedy ve zkratce jaké argumenty Ústavní soud k tomuto rozhodnutí vedly.\r\n \r\nPrvní námitkou opozičních poslanců a senátorů byla neústavní procedura přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. „Základní vadou předmětného zákona mělo být to, že v jediném novelizujícím zákoně došlo ke spojení mnoha novel různých zákonů, které spolu bezprostředně nesouvisejí, čímž jsou porušeny zásady tvorby souladného, předvídatelného a přehledného práva, jimiž mají být poměřovány nejen pozměňovací návrhy, ale i návrhy zákonů, protože Pojítko komplexu norem - stabilizace veřejných rozpočtů - je příliš neurčité.“ Dále bylo namítáno, že formou pozměňovacích návrhů se součástí zákona staly tzv. „přílepky”, jež neobstojí při posuzování obsahu a účelu původního návrhu zákona a návrhů pozměňovacích. Opoziční poslanci dále tvrdili, „že pozměňovací návrhy nebyly projednány ve výborech Poslanecké sněmovny, a že jim chybí odůvodnění. V Senátu došlo přijetím usnesení, jímž vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat, k umlčení opozice.“ Dále poukazovali na fakt, že došlo fakticky k obcházení moci zákonodárné, kdy tato část reformy byla v podstatě podrobena pouze jedinému hlasování v Poslanecké sněmovně, čímž byla neústavně posílena moc výkonná. Navrhovatelé rovněž poukazují na příliš krátkou legisvakanční lhůtu, ve které zákon nabývá účinnosti a na fakt, že přijetím tohoto zákona způsobem novelizací různých zákonů s různým datem účinnosti došlo k mezerám v právním řádu.\r\nTato kritika domnělých formálních vad zákona byla Ústavním soudem odmítnuta s poukazem na fakt, že „v projednávané věci formální procedurální aspekty přezkumu ustupují z hlediska principu proporcionality požadavkům principů materiálního právního státu, právní jistoty a efektivní ochrany ústavnosti. Podle Ústavního soudu nelze rovněž přehlédnout fakt, že navrhovatelé a vedlejší účastníci nemají k obsahu napadených zákonných ustanovení tzv. „přílepků“ jako celku výhrady a že k jejich přijetí vedla i obava z periculi in mora počínaje 1. lednem 2008.“.\r\nK meritu věci navrhovatelé poukazovali především na rozpor zavedení poplatků u lékaře s principem bezplatné zdravotní péče, vyjádřené v čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud v rozsáhlé argumentaci odmítá i tento rozpor. Nejprve se věnuje historickým souvislostem. Zdůrazňuje fakt, že základní kodexy v dějinách lidstva se s platbami za výkon lékařských služeb vyrovnávala tak, že takové platby připouštěla. Bez zajímavosti jistě není, že soudci poukazují na tuto otázku už u starověkého Chammurapiho zákoníku, rovněž u socialistických kodexů, a větší části normativních systémů. Ústavní soud se posléze pouští ke komparaci s jinými evropskými zeměmi. Zde uvádí, že ve většině západních států není požadavek bezplatnosti lékařské péče ústavně dán vůbec. Dále uvádí rozbor filosoficko-etického rozměru plateb u lékaře, kde v zásadě nevidí rozpor mezi poskytováním jakési ideální medicíny, tedy pomoci lidem a ekonomickou aktivitou. Ekonomický rozměr ve zdravotnictví poté podtrhuje i odkazem na názor OECD, ve kterém tato organizace doporučila zavedení regulačních poplatků s cílem omezit nadužívanou zdravotní péči.\r\nV dalším se Ústavní soud dostal k tvrzenému rozporu zákona s ústavním zakotvením (čl.31 Listiny), které zní: „Občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ Zákonné provedení bezplatné péče může znamenat určité úpravy zdravotního systému, jehož cílem je rozumnější uplatnění „esenciálního obsahu tohoto ustanovení.“ Soudci ve svém rozhodnutí uvedli, že „esenciálním obsahem (jádrem) čl. 31 věty druhé Listiny je ústavní zakotvení obligatorního systému veřejného zdravotního pojištění, který vybírá a kumuluje prostředky od jednotlivých subjektů (plátců), aby je mohl na základě principu solidarity přerozdělit a umožnit jejich čerpání potřebným, nemocným, chronikům. Ústavní garanci, na základě které se bezplatná zdravotní péče poskytuje, požívá pouze a jenom suma takto shromážděných prostředků. Zákonem zavedené poplatky, jak vyplynulo i z provedeného dokazování, regulují přístup k zdravotní péči hrazené z veřejného pojištění, čímž zamezují jejímu nadužívání; to v důsledcích zvyšuje procento pravděpodobnosti, že se zdravotnická péče dostane opravdu těm skutečně nemocným. Tímto, skrze poplatky, dochází i k naplňování legitimního cíle ústavodárce, a to aniž by se použitý prostředek jevil nerozumným. Proto napadenou právní úpravou nebyl popřen esenciální obsah ústavně zaručeného základního práva tak, jak byl popsán shora, přičemž zákonná úprava nevybočila ze sledování legitimního cíle a není očividně nerozumnou. Lze proto uzavřít, že daná kritéria napadenou právní úpravou překročena nebyla.\r\nTímto soud vyjádřil, že snahy o efektivnější uplatňování sociálních práv provedením zákonných úprav je možné. Vyjádřil i jistou rezervovanost k zásahům do politických rozhodnutí, která jsou pro reformní činnost ve zdravotnictví a uvedl, že by mohl být vytvořen nebezpečný precedent odmítání jakýchkoli reformních snah vlád. Odmítl tak úvahu o tom, že uvedená změna zdravotního systému zhoršuje přístup ke zdravotnictví. Dále se soud pouští do vymezení chápání principu solidarity a určení, zda v tomto případě opravdu zůstane dodržen. Apeluje poté na zákonodárce, že by měl vyhodnotit skutečné dopady této části reformy a v případě, že se ukáže, že solidarita v systému zdravotnictví byla porušena, měl by přistoupit ke zrušení této úpravy. Podle názorů soudců „není případné, aby Ústavní soud vyvozoval derogační konsekvence již nyní a plošně (tedy ve vztahu ke všem regulačním poplatkům), již proto, že tato analýza (doposud) neexistuje. Stejně nepřípadné by bylo, pokud by Ústavní soud zmíněnou analýzu nyní sám v rámci dokazování v řízení o abstraktní kontrole normy prováděl. Ve svých důsledcích by tím Ústavní soud pro futuro (vzdor principu zdrženlivosti) připustil, že bude v každém jednotlivém případě na návrh analyzovat vždy krátce po nabytí účinnosti toho či onoho zákona, jaké ten má (nebo jaká jeho jednotlivá ustanovení mají), a to z rozličně myslitelných úhlů pohledů, dopady. Tím by se však dostal Ústavní soud do nebezpečné pasti nejen proto, že při obstarávání podkladů pro takovéto analýzy musil by se spoléhat na moc výkonnou (popř. zákonodárnou), ale především proto, že by tím (při realizaci uvedených analýz vzápětí po přijetí nové zákonné úpravy čehokoliv) zřetelně vstupoval na politické kolbiště a stával se na místo plnění role ochránce ústavnosti pouhým kontrolorem či analyzátorem dopadů právních úprav.“\r\nK rozhodnutí soudu byly připojeny i odlišná stanoviska soudců, kteří byli odlišného stanoviska. Seznámení se s jejich argumenty může být rovněž podnětné, ale z hlediska zamítavého rozhodnutí Ústavního soudu jako celku, nevyjadřují judikatorní oporu k tomuto rozhodnutí, tedy argumentaci podporující rozhodnutí soudu. K porovnání ji lze nalézt na webových stránkách Ústavního soudu.
alex
Jaroslav Klajs - s panem otčenáškem se mýlíte ohledně ÚS. Ten rozhodl správně. Odůvodnění - spoluúčast je možná neb stát na to dotovat zdravotnictví prostě nemusí mít. Pro tento výrok je 14 z 15 soudců. Z oněch 7 byl jeden, který hájil ústavní bezplatnost. Zbývajících 6 bylo proti z jiného důvodu. V podstatě proto, že na otázku, zda nějak Julínkovo ministerstvo analyzovalo sociální dopady, odpověděl Julínek, že nikoli.
jaroslav
Pane Dubo. Takhle jednoznačně na to nemohu odpovědět. Vadí mi samozřejmě nespravedlivý poplatek a taktéž protiústavní výklad tohoto poplatku. Zdravotnictví nesmí byznysem samozřejmě být. Pak tedy zrušme veškerou etiku včetně Hippokratovy přísahy a léčme se doma sami s tím rizikem a vědomím, že ti více nemocni prostě skonají. Jen připomenu, že žijeme ve 21.století.
jaroslav
Pane Očenášku, tuším že to bylo 8:7 ve prospěch oligarchů. Bohužel.
alex
Máte pravdu. To je holt Julínkův pravicový rukopis. Nikoho z pravičáků nenapadne, že když už spoluúčast, tak mohla být dána promilem z příjmů a přes osobní účty. Je to skutečně debilita, aby zdravotní zařízení vydávaly zcela zbytečné prostředky na vymáhání oněch drobných obolusů a formou exekučního řízení navrch. Je to nepřiměřené a konstatoval to už při obdobnýchpřípadech i ÚS. On český pravičák a zejména mladý je taková prostinká duše, která nechápe, že oněch cca 65 poplatků nemůže mít v hlavě žádný pacient a že tedy netuší, kdy platit má a kdy ne. Je to pravicové pojetí KLIENTA jako vyšité. Holt není nad to práva pacientů ponížit co nejvíce v zájmu co největších pohybů peněz - jednodtranně.
jaroslav
Pane Dubo, souhlasím s váma, že pro pravičáka toto téma může být těžké. Nakonec vždyť kvůli tomuto tématu a poplatkům neuspěl Julínkův tým ve volbach. Poplatky jsou strašákem pravice a budou pořád.\r\nSamozřejmě v bezplatném zdravotnictví je to minimálně neetické.