EVFTA pomáhá zvýšit obchod mezi Evropou a Vietnamem

EVFTA
6.12.2018 17:22
EU a Vietnam společně vynaložily maximální úsilí k tomu, aby již brzy mohly podepsat a ratifikovat smlouvu EVFTA, kterou by vyřešily nezákonný, nehlášený i neregulovaný rybolov a přispěly k podpoře obchodní výměny. Jedná se o poselství EU a Vietnamu v boji proti obchodnímu protekcionismu a společnému vybudování udržitelných vztahů mezi EU a zeměmi ASEAN.

I. Hlavní výhody EVFTA - Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

1) Po více než 3 letech se 14 oficiálními zasedáními a s několika meziobdobími zasedání na úrovni ministrů nebo na úrovni vedoucích týmů jednání a technických skupin byl dne 1. 12. 2015 ukončen proces jednání EVFTA.

Od 26. června 2018 byla EVFTA rozdělena na dvě dohody: Dohoda o volném obchodu (FTA) a Dohoda o ochraně investic (IPA). Dne 17. října 2018 předložila Evropská komise Radě Evropy Dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, Dohodu o ochraně investic, aby zvážila a oficiálně podepsala tuto dohodu na konci roku 2018 a potom ji předložila Evropskému parlamentu ke schválení počátkem roku 2019.

Předseda Evropského parlamentu a předseda Komise pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu potvrdili, že vynaloží pokud možno co nejvíce úsilí k dokončení ratifikace obou Dohod na počátku roku 2019 a považují je tak za důležitý zájem obou stran, což má velký význam pro obchod mezi Evropou a Asií.

EVFTA je kompletní dohoda vysoké kvality vyvážená výhodami jak pro Vietnam, tak i pro EU a to v souladu s předpisy Světové obchodní organizace (WTO).

Jedná se o první komplexní obchodní dohodu o otevření trhu Evropské unie (EU) pro rozvojové země v Asii, která bude sloužit jako vzorový model dohod EU se zeměmi v regionu. Očekává se tedy, že tato dohoda přinese nebývalé výhody nejen firmám, ale i lidem v EU a ve Vietnamu.

2) Tato dohoda bude pomáhat a umožňovat firmám EU přístup na trh s více než 92 miliony spotřebitelů, zvyšovat investice, vytvářet více pracovních míst, podporovat EU v obchodování s jednou z nejdynamičtějších ekonomik Asie.

EVFTA rovněž bude pomáhat zvyšovat státní příjmy zemí EU v dlouhodobém horizontu s možným nárůstem ve výši kolem 29,5 miliard EUR.

3) Struktura dovozu a vývozu mezi Vietnamem a EU tedy nemá přímý konkurenční charakter, ale naopak se navzájem doplňují. Mezi klíčové vývozní položky z Vietnamu do EU patří obuv, textil, káva, nábytek, produkty rybolovu, průmyslové spotřební zboží. V opačném směru Vietnam importuje z EU stroje, zařízení, léčiva, vozidla atd.

Oboustranný obchodní obrat mezi Vietnamem a EU se za posledních 10 let zvýšil téměř desetkrát; V roce 2007 dosáhl celkový obrat vývozu komodit mezi EU a Vietnamem přibližně 45 miliard USD a v roce 2018 může dosáhnout výše 52 miliard USD.

Světová banka předpovídala, že do roku 2030 se obchod mezi EU a Vietnamem zvýší o 11krát více oproti roku 2016.

4) Kromě této dohody (EVFTA) o volném obchodu, EU bude pomáhat prosazovat zlepšení i jiných věcí ve Vietnamu jako prosazení práva zaměstnanců, lidská práva a normy životního prostředí.

Od konce roku 2018 do začátku roku 2019 Vietnam také aktivně připravuje Zprávu státního přehledu o uplatňování a splnění Úmluv o mezinárodních občanských a politických práv (ICCPR), Úmluvu proti mučení (CAT), univerzální mechanismus přezkumu UPR, kterou předloží organizaci OSN, což vyjadřuje transparentnost a dodržování lidských práv ve Vietnamu.

5. Vietnam a EU se rovněž dohodnou na obsahu celních režimů, SPS, TBT, ochrana obchodu atd. Vytvoří právní rámec pro obě strany, aby spolupracovaly a vytvořily příznivé podmínky pro export a import firem.

Jedná se o závazek Vietnamu a EU o volném obchodu a investičních službách s cílem vytvořit otevřené a příznivé investiční prostředí pro firmy obou stran. Vietnamský závazek překračuje závazky vůči WTO. Závazky EU jsou vyšší ve srovnání se závazky WTO a oné nejvyšší úrovní závazků EU v rámci nedávných dohod o volném obchodu mezi EU.

Oblasti, které Vietnam slíbil investorům z EU, zahrnují řadu specializovaných služeb jako finanční služby, telekomunikační služby, dopravní služby a distribuční služby. Obě strany rovněž přijaly závazky ohledně státního zacházení v oblasti investic a projednali způsob řešení sporů mezi investory a státem.

Vietnam a EU se také dohodly na rovnocenném obsahu Dohody WTO o zadávání zakázek (GPA) s určitými povinnostmi jako nabídky online, vytvoření elektronických portálů pro zveřejňování informací o nabídkách atd. Vietnam už měl plán pro jejich provádění. EU se rovněž zavázala poskytnout Vietnamu technickou pomoc při provádění těchto závazků. Současně si Vietnam vyhrazuje právo vyhradit určitý procentní podíl z hodnoty nabízených nabídek pro dodavatele zboží, služeb a práce v zemi.

Obě strany rovněž dospěly k dohodě o duševním vlastnictví, včetně závazků týkajících se autorských práv, vynálezů, patentů, závazků souvisejících s léčivými přípravky a zeměpisnými označeními atd. Když dohoda vstoupí v platnost, bude Vietnam chránit přes 160 zeměpisných označení EU (včetně jejich 28 členů) a EU bude chránit 39 zeměpisných označení Vietnamu. Stejně tak zeměpisná označení Vietnamu souvisí se zemědělskými produkty a potravinami, což vytváří podmínky pro několik skupin vietnamských zemědělských produktů, kterými prosazuje a potvrzuje svou značku na trhu EU.

Dohoda EVFTA dále obsahuje kapitoly o konkurenci, o státních podnicích, o udržitelném rozvoji, o spolupráci a budování kapacit, o právním a institucionálním rozvoji. Tyto obsahy jsou v souladu s právním systémem Vietnamu a vytváří právní rámec pro obě strany, aby se posílila spolupráce a pomáhala rozvoji obchodu a investic mezi oběma stranami.

II. Vietnamské snahy pro řešení pokut žlutou kartou EU

(boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu – IUU)

1. IUU (nelegální, nehlášený a neregulovaný rybolov) jsou nezákonnými činnostmi, které porušují vnitrostátní nebo mezinárodní předpisy.

Dne 23. října 2017 EU oficiálně uznala žlutou kartou IUU vůči vietnamským mořským produktům vyváženým do EU, když posuzovala, zda Vietnam nedodržuje předpisy o nezákonném, neohlášeném a neregulovaném rybolovu. Současně EU učinila 9 doporučení, které má Vietnam splnit, aby EU mohla zrušit žlutou kartu vůči IUU.

2. Vietnam vysoce oceňuje doporučení EU u pomoci Vietnamu při řešení otázek souvisejících s nezákonným, neřízeným a nehlášeným rybaření. Tato doporučení jsou v souladu s politikou Vietnamu, která má zaručit udržitelný rozvoj rybolovu s cílem zabránit a zastavit nezákonné rybářské činnosti. Hned po vyrovnání žlutou kartou EU – IUU na konci roku 2017 vláda (i předseda vlády) a vietnamské státní organizace zavedly řadu komplexních řešení, které zabraňují a minimalizují porušování IUU.

Od 16. do 24. května 2018 delegace úřadu inspekce a správy problémy moře a mořských produktů ES pracovala ve Vietnamu, aby prošetřila provádění a splnění doporučení ES proti činnostem IUU.

Dne 25. června zaslala ES dopis ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova, v němž informovala o hodnocení a výsledcích kontroly ES ve Vietnamu (Úřední věstník Ares (2018) č. 3356871 ze dne 25. 6. 2018). V něm ES nadále navrhuje 4 skupiny doporučení, aby Vietnam nadále bojoval proti rybaření z IUU, které jsou: (1) právního rámce; (2) systém pronásledování, dohledu a kontroly provozu rybářských lodí; (3) Provádění a uskutečnění práv; (4) Sledovat a zjistit původ produktů z lovu.

3. Na konci října a na začátku listopadu 2018 delegace rybářského výboru Evropského parlamentu přiletěla do Hanoje a navštívila přímořské provincie Vietnamu, aby vyhodnotila snahy Vietnamu bojovat proti nezákonnému, neregulovanému a nehlášenému rybolovu (IUU) v uplynulém roce. Delegace uznala politické úsilí vietnamské vlády; vysoce ocenila právní rámec nového zákona o rybolovu; provádění stávajících předpisů je na správně cestě; pozitivně hodnotila vydání Bílé knihy o boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu ve Vietnamu pro členy VASEP atd. 

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.
Klíčová slova: EU, EVFTA, FTA, IPA, IUU, Vietnam

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.