Kalergiho plán, český překlad části knihy Praktický idealismus

22.12.2019 21:27
V poslední době se hodně mluví o Kalergiho plánu na zničení evropských národů. Málokdo ho však skutečně četl, protože není k dispozici v češtině. Rozhodl jsem se proto nejdůležitější pasáže z knihy Coudenhove Kalergiho Praktický idealismus přeložit. Překlad Kalergiho knihy je vyznačen tučně, komentáře obyčejným písmem

 

Kapitola 4 Křížení ras

 

Venkovský člověk je většinou produkt blízkého křížení (das Inzuchtprodukt), velkoměstský člověk je produkt vzdáleného křížení (der Mischling). Rodiče a prarodiče sedláků pocházejí obvykle ze stejného, řídce osídleného venkova, šlechtice ze stejné nepočetné vyšší třídy. V obou případech jsou předci mezi sebou pokrevní příbuzní, a proto většinou fyzicky, psychicky a mentálně podobní. Výsledkem je, že zdědí své společné rysy, budou mít tendence, vášně. předsudky, zábrany ve větší míře na jejich děti a následky. Vlastnosti etnicky čistých lidí jsou: věrnost, zbožnost, smysl pro rodinu, kastový duch, vytrvalost, tvrdohlavost, energie, úzkost; síla předsudků, nedostatek objektivity, zúžení horizontu. Tady generace není variací předchozí generace, ale jejím opakováním. Namísto vývoje nastupuje zachování.

 

Ve velkoměstě se střetávají rasy, národy a stavy. Městský člověk je zpravidla hybridem různých sociálních a národních prvků, z nichž vznikají rozdílné charakterové vlastnosti, Předsudky, zábrany, tendence a světonázory se od rodičů a předků liší nebo přinejmenším slábnou.

 

 Výsledkem je, že lidé smíšené rasy často kombinují nedostatek charakteru, nedostatek zdrženlivosti, slabost vůle, nestálost, chybějící zbožnost a víru s objektivitou, všestranností, intelektuální činností, osvobozením od předsudků a šíří rozhledu.

 

 

 

Není žádný důkaz, že by lidé smíšené rasy byli více všestranní, měli širší rozhled a podobně. Naopak s tím že, lidé smíšené rasy mohou mít nedostatek charakteru by se dalo souhlasit. Příkladem je právě Kalergi v jehož díle je vidět nenávist k celému lidstvu.

 

 

 

Kříženci se vždy liší od svých rodičů a předků. Každá generace je variace předchozí generace, ať už jde o evoluci nebo degeneraci.

 

Člověk čisté rasy (der Inzuchtmensch) je jednodušný (der Einseelenmensch). Kříženec (der Mischling) je vícedušný (der Mehrseelenmensch). V každém jednotlivci žijí jeho předkové jako prvky jeho duše: pokud se navzájem podobají, je to jednotná, jedna forma; pokud se liší od sebe, pak je člověk mnohotvárný, komplikovaný, diferencovaný.

 

Velikost mysli spočívá v její rozsáhlosti, tj. ve schopnosti pochopit a pochopit vše; velikost postavy spočívá v její intenzitě, což je její schopnost chtít být silná, soustředěná a důsledná. Moudrost a energie jsou tedy v jistém rozporu.

 

Čím výraznější je schopnost a náklonnost člověka vnímat věci moudře a všestranně a zastávat stanoviska bez předsudků, tím slabší je obvykle jeho vůle k jednání s určitým smyslem: pro každý motiv je proti-motiv, každý skepticismus, každý čin dává nahlédnout do jejich kosmické bezvýznamnosti. Pouze omezený jednostranný muž může být aktivní.

 

 

 

Zde Kalergi omlouvá lidi neschopné jakékoliv smysluplnné činnosti, mezi které zřejmě patřil i on sám, tím že je to kvůli jejich inteligenci a šíři rozhledu.

 

 

 

Neexistuje však pouze naivní nevědomí, existuje také vědomé, hrdinské omezení. Hrdinsky omezený muž, - a do tohoto typu patří všichni skutečně skvělí akční muži - občas dobrovolně vypne všechny strany své bytosti, s výjimkou té, která určuje jeho činnost. Objektivní, kritický, skeptický, a s nadhledem může být před nebo po svém činu: během činu je subjektivní, důvěřivý, jednostranný, nespravedlivý.

 

Moudrost oslabuje energii - energie popírá moudrost. Nejsilnější vůle je neúčinná, pokud nemá směr; i slabá vůle způsobí nejsilnější účinek, pokud má jen jeden směr.

 

Neexistuje život bez bezpráví, omylů a viny: kdokoli, kdo se bojí nést tuto nenávist, zůstává v říši snění, rozjímání, pasivity. Pravdiví lidé mlčí: každé tvrzení je v jistém smyslu lež; čistě srdeční lidé jsou vždy neaktivní: protože každý čin je v jistém smyslu špatný. Ale je statečnější mluvit, s rizikem omylu; jednat s rizikem špatného jednání.

 

Čistota rasy posiluje charakter, ale oslabuje mysl – míšení ras oslabuje charakter, ale posiluje mysl. Tam, kde se rasová čistota a promíšenost setkávají pod dobrým patronátem, tvoří nejvyšším druh lidské bytosti a spojují nejsilnější charakter s nejsilnějším duchem. Tam, kde se setkávají pod nešťastnou záštitou čistota a křížení vytvářejí degenerační typy se slabým charakterem a matnou myslí.

 

 

 

To je naprostá absurdita, rasová čistota a promíšenost se nemůže střetnout v dobrém ani ve špatném. Určitá populace buď je rasově čistá nebo není, obojí je pojmově vyloučeno. Dále to že míšení ras posiluje mysl nemá naprosto žádný smysl ani logiku, ve skutečnosti se zdá že je to spíše naopak.

 

 

 

Člověk vzdálené budoucnosti bude kříženec. Dnešní rasy padnou za oběť prostoru a času. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, vnějškově podobná staroegyptské rase, nahradí rozmanitost národů rozmanitostí osobností.

 

Starověký Egypt nevytvořila euroasijsko-negroidní rasa. Staří Egypťané byli běloši, nebo alespoň jejich vládnoucí třída, stejně tak i Sumerové, Asyřané, Babylóňané a další národy starověkého Blízkého východu, což je prokázáno velkým množstvím archeologických nálezů. To že se později promísili s jinými rasami, vedlo k úpadku a zániku těchto civilizací. Přesně tak to později bylo u Starověkého Řecka i Říma, jakmile se Řekové po výbojích Alexandra Makedonského i Římané v době císařství promísili s jinými národy a rasami, nastal úpadek, dekadence a nakonec rozpad těchto říší. Ve starověku postupně každý národ, který vybudoval mnohonárodnostní říši, postupně smíšením s jinými národy a rasami ztratil svojí etnickou čistotu, potom nevyhnutelně nastal úpadek, říše se rozpadla a civilizační úroveň poklesla o stovky let zpět. Přesně toto Kalergi naplánoval pro celou Evropu.

 

 

 

Podle zákonů dědičnosti roste rozmanitost předků s rozmanitostí potomků a uniformita předků s uniformitou potomků.

 

V etnicky jednotných rodinách se podobá jedno dítě druhému, všechny patří ke stejnému rodinnému typu. V rodinách se smíšenou krví se děti od sebe více liší: každé z nich tvoří novou variantu rozbíhajících se rodičovských a před rodičovských prvků.

 

Čistota rasy vytváří charakteristické typy – míšení ras vytváří originální osobnosti.

 

Předchůdcem planetárního člověka je Rus jako slovansko-tatarsko-finský kříženec. Protože má mezi evropskými národy nejméně rasy, je typickým vícedušným člověkem (der Mehrseelenmensch) se širokou, bohatou všeobjímající duší. Jeho nejsilnějším opakem je britský ostrovan, vysoce vyšlechtěný jednodušný člověk (der Einseelenmensch), jehož síla typicky leží v charakteru, ve vůli, v jednostrannosti. Jemu vděčí moderní Evropa za moderní typ gentlemana.

 

 

 

Ruská populace je podle moderních genetických výzkumů velice jednolitá, cizí krve je tam poměrně málo, proto není žádný důvod tvrdit, že Rus má nejméně rasy, ani že by měl slabší charakter či vůli než Brit a naopak.

 

 

 

Kapitola 6. Vláda Ducha namísto vlády meče

 

Současná epocha demokracie je pouze mezidobí mezi dvěma velkými aristokratickými epochami, feudální aristokracií meče a sociální aristokracií ducha. Feudální aristokracie upadá, intelektuální aristokracie nastupuje. Mezidobí se nazývá demokracií, ale ve skutečnosti dominuje pseudoaristokracie peněz.

 

 

 

Následuje pavědecký výklad středověkých a ranně novověkých dějin Evropy, který jsem přeskočil, neboť není důležitý.

 

 

 

Druhá epocha emancipace ducha začala francouzskou revolucí, která se zlomila privilegia pokrevní šlechty

 

Demokracie spočívá na optimistickém předpokladu, že šlechta ducha může být rozeznána a zvolena lidovou většinou. Nyní stojíme na prahu třetí epochy novověku: opírá se o městskou třídu průmyslových dělníků vedenou aristokracií revolučních spisovatelů. Klesá vliv aristokracie krve a stoupá vliv aristokracie ducha.

 

Chaos moderní politiky skončí, až aristokracie ducha na sebe strhne mocenské prostředky: střelných prach, zlato, tiskařskou čerň a použije je ke všeobecnému požehnání.

 

Pro tento cíl je rozhodující ruský bolševismus, kde zemi ovládá hrstka komunistických intelektuálních aristokratů a vědomě se rozbíjí plutokratickou demokracii, která dnes ovládá zbytek světa.

 

Boj mezi kapitalismem a komunismem o dědictví poraženého pokrevní šlechty je bratrovražedná válka mezi vítěznou intelektuální šlechtou, boj mezi individualistickým a socialistickým, egoistickým a altruistickým, pohanským a křesťanským duchem. Generální štáb obou stran se rekrutuje z panské rasy Evropy: Židovstva.

 

Kapitalismus i komunismus jsou oba racionální, oba mechanické, oba abstraktní, oba městské.

 

Vojenská šlechta je konečně vyřízena. Působení Ducha, síla Ducha, víra v Ducha, naděje Ducha roste a s nimi nová šlechta.

 

 

 

Kapitola 9 Pokrevní šlechta a budoucí šlechta

 

K dosažení cílů jsou třeba lidé, kteří cíle definují a k cílům vedou – aristokraté.

 

Z lidových mas Evropy, které spoléhají pouze na svůj počet, vynikají dvě kvalitní rasy: pokrevní šlechta a židovstvo. Jsou rozděleni jeden od druhého a oba se pevně drží své vyšší mise, lepší krve, různých rozdílů v hodnosti. V těchto dvou heterogenních privilegovaných plemenech leží jádro evropské budoucí šlechty: ve feudální pokrevní šlechtě a v židovské mozkové šlechtě, pokud se nenechají zkorumpovat majetkem. Zárukou lepší budoucností zůstává malý zbytkem morálně vznešené rustikální šlechty a malá bojovou skupinou revoluční inteligence. Z toho vzniklo společenství mezi Leninem, mužem malé venkovské šlechty, a Trockým, židovským literátem jako symbol: zde se smiřují protiklady charakteru a ducha, junkera (venkovského šlechtice) a literáta, rustikálního a urbánního, pohanského a křesťanského k tvůrčí syntéze revoluční aristokracie.

 

Lenin nebyl šlechtic, je pravda, že mnoho zchudlých šlechticů se přidalo k bolševikům, ale sám Lenin byl proletářského původu.

 

 

 

Kapitola 10 Židovstvo a budoucí šlechta

 

Hlavními nositeli jak zkorumpované, tak čestné mozkové šlechty, kapitalismus, žurnalistiky a gramotnosti, jsou Židé. Nadřazenost jejich mysli je předurčuje k tomu, aby se stali hlavním faktorem budoucí šlechty.

 

Pohled do historie židovského lidu vysvětluje jeho vedení v boji za vedení lidstva. Před dvaceti tisíci lety bylo judaismus náboženskou komunitou složenou z eticko-náboženských jednotlivců všech národů starověké civilizace s národně-hebrejským centrem v Palestině. V průběhu prvního tisíciletí naší éry vstoupili do této komunity konvertité z různých národů, naposledy od mongolských Chazarů, pánů jižního Ruska.

 

 Křesťanská Evropa se skrze nevyslovitelná perzekuce snaží tisíciletí vyhladit židovský lid. Představa byla taková, že všichni Židé, kteří byli slabí, nemilosrdní, oportunističtí nebo skeptičtí, by byli pokřtěni, aby unikli mučení a nekonečnému pronásledování. Na druhé straně všichni tito Židé, kteří nebyli dostatečně chytří a vynalézaví, aby přežili boj o existenci v této nejobtížnější podobě, za těchto často komplikovaných životních podmínek zahynuli.

 

Ze všech těchto perzekucí se tedy vynořilo malé společenství, zocelené hrdinským utrpením mučednictví za tuto ideu a očištěné od všech slabostí a slabých prvků. Místo toho, aby zničila judaismus, změnila Evropa tímto umělým procesem selekce proti své vůli, Židovstvo natolik, aby se stalo vůdčím národem budoucnosti. Není tedy divu, že se tito lidé, kteří vyšli z žaláře ghetta, vyvinou v duchovní šlechtu v Evropě. V okamžiku, kdy upadla feudální šlechta, dala prozřetelnost Evropě díky emancipaci Židů novou vznešenou rasu.

 

K pronásledování Židů za středověku sice docházelo, ale rozhodně nemělo tak masový charakter, jak by se mohlo zdát z předchozího odstavce. Obětmi se zpravidla stávali jen bohatí lichváři, spíše než náboženská nenávist, byl příčinnou třídní konflikt. Když bylo celé město zadluženo u židovských lichvářů, dlužníci se vzbouřili a lichváře pobili. Z celkového počtu Židů v Evropě bylo při těchto protižidovských násilnostech ve středověku zabita jen nepatrná část, rovněž počet konvertitů ke křesťanství byl až do 19. století nepatrný. Proto pochybuji, že by tyto události mohly mít tak velký evoluční resp. eugenický význam. Kalergi také nevysvětlil, proč se nadřazená rasa nestala také z Cikánů, kteří byli za středověku pronásledováni podobně jako Židé.

 

Dále se dočteme, že i Židé mají slabiny, mnozí jsou tělesně a nervově slabí. K odstranění této genetické slabosti navrhuje Kalergi promísit Židy a starou feudální šlechtu, kterou nazývá Blutadel (pokrevní šlechta). To nebylo v Kalergiho době nic tak nového, například ve Velké Británii si už po staletí brali synové lordů dcery bohatých židů. Zchudlé šlechtě přinesly smíšené sňatky tučné věno, Židům společenskou prestiž a politický vliv.

 

Tak podle Kalergiho plánu vznikne skutečná nadřazená rasa, která bude vládnout Evropě tvořené masami zdegenerovaných euroasijsko-negroidních podlidí. Kalergiho plán je tedy možná ještě horší než plány nacistů, zatímco Hitler chtěl ovládnout Evropu, které by vládli Němci jako panská rasa a ostatní národy by byly v nerovnoprávném a podřízeném postavení a  jejich státy by se staly německým protektorátem, Kalergi chtěl Evropské národy zničit úplně, a to rasovým míšením, a vytvořit z celé Evropy jeden stá, ve kterém by vládla panská rasa: Židé promíšeni s bývalou aristokracií.

 

 

 

 

 

Význam Kalergiho díla v dnešní době

 

    Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi je vládnoucími elitami považován za otce zakladatele EU, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Ve své knize „Praktický idealismus“ prohlašoval, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy Evropského kontinentu, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých smíšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížít“ evropské rasy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnoha etnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. Na jeho počest byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho, kterou jsou odměňováni evropeisté každé dva roky, kteří se zvláště vyznamenali v naplňování jeho zločinného plánu. Jako první vyznamenanou osobností touto cenou v roce 2010 nebyl nikdo jiný než Angela Merkelová, a to ještě žádná migrační vlna ani nezačala.

 

   Teze Kalergiho plánu vytvořily a dodnes tvoří základ oficiální politiky vlád, které prosazují genocidu evropských národů pomocí masové imigrace. To dokazuje i jedna ze zpráv OSN z ledna 2000, která má název “Migrace k náhradě původního obyvatelstva - řešení pro stárnoucí a upadající populace“. Podle této zprávy bude Evropa potřebovat v roce 2025 asi 159 miliónů imigrantů.

 

   Převzato z článku: Ing. Věstislav Křenek, https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Vestislav-Krenek-10574/clanek/Migrace-je-rizeny-globalizacni-proces-67012

 

Kalergi však nenapsal, jak je mu někdy připisováno, že by se měla snížit průměrná inteligence Evropanů. To je až moderní aktualizace Kalergiho plánu, jejíž autorem je T. Barnett. (pozn. N.N.): 

 

Thomas P. M. Barnett (*1962) je současný americký vojenský geostrateg, plánovač a spolupracovník korporátní oligarchie. Jako poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda prohlásil už v roce 2002: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 miliónů přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali."

 

 

 

Je pozoruhodné, že ačkoliv vládnoucí elity prosazují názor, že všechny rasy jsou si rovné, a lidé co to popírají jsou vyhazováni z práce, pokud pracují například na univerzitách, sami tomu zjevně nevěří. Pokud jsou si všechny rasy rovné, jak by se přistěhovalectvím a  rasovým míšením mohla snížit průměrná inteligence evropského obyvatelstva?

 

 

 

   Závěr překladatele: Richard Nikolaus Eijiro, hrabě Coudenhove-Kalergi (16. 11. 1894 – 27. 7. 1972) se narodil v Tokiu, jako syn rakouského diplomata a jeho japonské hospodyně, kterou si vzal za manželku. Mládí strávil v Poběžovicích u Domažlic, kde jeho otec měl zámek, později žil převážně ve Vídni. Založil a dlouho vedl organizaci „Panevropská unie“ což byl jakýsi ideologický předobraz dnešní EU. Zemřel za ne zcela jasných okolností, podle tvrzení jeho sekretářky spáchal sebevraždu.

 

   Kalergi rozhodně není autor, který by stál za to, aby byl připomínán, on a jeho dílo by naopak měly být navždy zapomenuty, avšak bohužel zrůdné plány, které Kalergi sestavil, se staly návodem, podle kterých dnes pracuji evropské vládnoucí elity, a mnozí významní politici, jako George Soros či Angela Merkelová pracují na uskutečnění jeho plánu. Proto je nutné tento plán znát. V češtině vyšla již ve 20 letech Kalergiho kniha Panevropa, která je také dostupná na internetu, avšak jeho stěžejní dílo „Praktický idealismus“ z roku 1925 do češtiny přeloženo nebylo, a to ani částečně, proto jsem se rozhodl několik vybraných kapitol přeložit.

 

   Zatímco například o komunismu je možno říci, že původní úmysl byl dobrý, ale v praxi se ne vše povedlo realizovat podle Marxových a Engels svých myšlenek, v případě Evropské unie byl už od začátku zlý úmysl, čehož je tato kniha jasným důkazem. Kalergi nebyl ve skutečnosti žádné idealista, Kalergi byl člověk, který se užíral nenávistí a zároveň pohrdáním k ostatním lidem. V době jeho mládí, v roce 1918, byly zrušeny šlechtické tituly a privilegia, a kromě toho ostatní šlechtici ho stejně nepovažovali za sobě rovného, kvůli japonskému původu jeho matky. Kalergi byl přehnaně ctižádostivý, ale na to, aby uspěl v podnikání či v politice neměl schopnosti, a tak nikdy v životě nepracoval, postupně utrácel majetek zděděný po otci, a přitom sepisoval svoje šílené, nenávistné vize na zničení Evropy. Jakkoliv v meziválečné době, kdy vyšla tato kniha, byl považován za šílence, postupně se jeho knihy staly programem jistých mocenských skupin, které je, byť s jistými úpravami, začaly uskutečňovat. Dnešní EU ideově vychází z Kalergiho díla. Je tedy jasné, jaký je konečný cíl EU a jak skončí Evropa, pokud se EU nerozpadne. Proto je třeba Kalergiho dílo znát. Snad jsem tímto překladem přispěl k debatě na tato závažná témata.

 

Literatura:

 

Celý text knihy v němčině:

 

http://librinostri.catholica.cz/download/CoudKalPrIde1925-text-v4.pdf

 

články k tématu v češtině:

 

http://librinostri.catholica.cz/download/HistoListVKalNevidPes.pdf

 

http://librinostri.catholica.cz/download/BeauAlbreKalerg-z.pdf

 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Vestislav-Krenek-10574/clanek/Migrace-je-rizeny-globalizacni-proces-67012

 

JUDr. Norbert Naxera
JUDr. Norbert Naxera jsem advokát s s titulem JUDr. z Karlovy Univerzity v Praze. Po skončení vysoké školy pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Milana Silovského v Plzni Poté byl jednatelem společnosti zabývající se oddlužením. Od roku 2016 pracoval v advokátní kanceláři JUDr. Milana Hulíka Ph.D. Nyní je samostatný advokát Dále působí v různých občanských sdruženích a iniciativách Zabývá se především občanským, obchodním, insolvenčním a pracovním právem

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.