Temno z myšlenkového světa útočí! Braňme se!

obrazek
6.6.2024 14:24
Blíží se konec lidského světa v té podobě, jakou jsme znali po tisíciletí. Že to jednou přijde, bylo předpovězeno již dávnými proroky. Navzdory celým staletím času na to, abychom se připravili, kráčejí lidé vstříc tomuto zlomovému dění zcela nepřipraveni. Kvůli všeobecné trestuhodné nepřipravenosti směřujeme k velkým přírodním a společenským otřesům, které již nadcházejí a jsou viditelné. Pro každého z nás je proto životně důležité znát, co se to vlastně děje, proč se to děje a jak v tomto dění obstát.

Zmiňovaná, již probíhající zásadní změna všeho, co jsme dosud znali, je způsobena tlakem Božího Světla, přicházejícího k naší zemi, aby na ní udělalo pořádek. Příchod Světla však tlačí k zemi, k lidem a na lidi všechno zlo, které vytvářeli během tisíciletí. Návratem ovoce našeho chtění zpět k jeho původci se totiž projevuje základní zákon Spravedlnosti Páně – zákon zvratného působení!

Na lidi se proto pod zvýšeným tlakem Světla vrhá to, co bylo jimi zaseto. Ale protože v myšlenkovém světě, ale také navenek ve společenském dění zasévaly hlavně to špatné a pokřivené, narůstá a znásobuje se hlavně to špatné. Lidé začínají být vnitřně i navenek vystaveni enormnímu náporu zla, které jsme všichni spolu vytvářeli během tisíciletí.

Ve společnosti se to projevuje vzestupem nespravedlnosti, lži, nenávisti, přetvářky, bezohlednosti, rozdělení a nemravnosti. A bude se to ještě více stupňovat, protože lidé budou pod zvýšeným tlakem přicházející Spravedlnosti Páně donuceni vypít vlastní kalich hořkosti až do dna. Všechno se dostane až na hranu. Dojde k velkým otřesům dosavadního křehkého smíru mezi lidmi a jejich snah vzájemně se dohodnout a vyjít si vstříc.

Z myšlenkových mraků, vytvářených z poživačnosti, zlomyslnosti, nízkosti, nečistoty a zločinného smýšlení začínají útočit tyto formy na každého, kdo není dostatečně čistý a v jehož vnitřní nečistotě se mohou zachytit. Útočící myšlenkové zlo se snaží lidi ovlivňovat k rozhořčení, zlobě a nenávisti. Snaží se je rozdělit a nenávistně postavit proti sobě v odhodlání vzájemně se zničit.

Dojde k tomu, že mnozí pod narůstajícím tlakem útočících forem myšlenkového zla ztratí víru v dobro a propadnou absolutnímu zoufalství. V těchto jedincích byla totiž víra v dobro postavena jen na lidském myšlenkovém humanismu, jehož hodnoty budou otřeseny. Při otřesech všech hodnot lidského dobra budou moci obstát pouze ti, jejichž dobrota vyvěrá z nejhlubšího nitra jejich osobnosti. Ne pouze z rozumu, ale z jejich citu, srdce a víry v Boha.

Jen toto dokáže odolat náporu zla, útočícího z myšlenkového světa. Všeobecně rozšířená duchovní vlažnost to nedokáže, protože temno strhne každého, kdo není vnitřně pevně ukotven v čistotě, ve Světle a v dobrotě srdce. Bez rozvíjení duchovního poznání o smyslu našeho života a bez rozvíjení citové vroucnosti vůči Stvořiteli, jehož Vůli se usilujeme poznávat a dodržovat, budou všichni vydáni zcela bez ochrany útokům zla z myšlenkového světa, které v nich budou vyvolávat pocit nespravedlnosti, útočnost, nenávist a vnitřní neklid.

Tlak tohoto mohutného dění donutí každého ukázat, co v něm skutečně je. Zda stojí pevně v chtění dobrého, čistého a Světlého, nebo byl a je v tomto směru vlažný.

U lidí duchovně vlažných a špatných, v jejichž nitru se mohou zachytit útoky myšlenkového zla, sevře pod vlivem temna zloba a zoufalství ze ztráty způsobu života, jaký vedli dosud. Stanou se nástroji temna, které obrátí svou nenávist vůči přicházejícímu Světlu Nejvyššího, přinášejícímu duchovní obrození. Budou útočit na všechno, co je světlejší a čistší. Jejich narůstající zloba bude chtít zničit vše, co je zdravější a přirozenější. Temno na zemi se bude stávat stále suverénnějším v domnění, že nakonec zcela zvítězí a podrobí si celý svět. Proto temnota, v přesvědčení o svém vítězství, vystupňuje na maximum myšlenkové zlo a jeho útoky na lidi.

Ale Světlo Páně přichází stále blíže k zemi, aby vybojovalo vítězný boj. Prvním znamením jeho příchodu je to, že všem jsou jasně odhaleny hlavní příčiny zla, kterými jsou duchovní vlažnost a vyzdvihování rozumu nad cit a svědomí. Světlo Páně přichází a spolu s ním přicházejí zástupy světlých bojovníků, aby konečně zlomili dosavadní moc temna a aby ji rozdrtili na prach. Ve svém nezadržitelném postupu ničí zlo všude tam, kde jsou lidé vnitřně ukotveni v čistotě, dobrotě srdce a v Pánu. Jejich lví síla a odvaha překonává každý odpor temna a směřuje k jednoznačnému vítězství.

Stejná lví odvaha ať se proto rozhoří také v srdcích lidí dnešní doby, aby v nadcházejícím běsnění temna na zemi neztratili ani na chvíli odhodlání žít čistý, dobrý a Bohu milý život. Aby neztratili odhodlání k čistému životu v souladu s Vůlí Nejvyššího. Jedině takováto věrnost Světlu může zaručit lidskému duchu ochranu vyšší Moci v těžké době, která přichází.

Naplňme proto svoje nitro jásavým vědomím neotřesitelnosti vítězství Světla a snahou o co nejčistší jednání podle svého svědomí v každé chvíli. Nedejme se vnitřně vykolejit současnými, ani budoucími otřesy společenského dění, ale zachovejme ve svém nitru klid. Udržujme si ve svém nitru klidné spojení se Světlem tím, že budeme skrze vroucnost citu povznášet svého ducha nad hmotnost, do blízkosti Stvořitele, abychom mohli načerpat příliv vnitřní síly.

Čas dozrál a už není možné váhat! Už je před každým z nás jen buď, nebo! Buď se v chtění čistoty a dobra přimkneme ke Světlu a obdržíme světlé pomoci, abychom mohli zvládnout to těžké, co přichází, nebo zůstaneme duchovně lhostejní, a tím vydání napospas všem útokům z myšlenkového světa, které nás vnitřně vyburcují ke zlobě a nenávisti, nebo nás přivedou k duševní rozervanosti a beznaději.

Kdo se rozhodne pro Světlo, bojovníci Světla budou stát po jeho boku a budou mu všemožně pomáhat. Všichni ostatní budou vnitřně rozerváni prostřednictvím postupného selhávání pouze k zemi připoutaného rozumového snažení, kterému chyběl cit.

Záchrana a východisko ze současné situace je však jednoduché! Spočívá ve vnitřním naladění se na čisté, dobré chtění, projevované vůči všem spolu bližním a vůči všem tvorům v přírodě. Komu na sobě záleží, ať se chopí tohoto záchranného lana a ať vykročí po této cestě k lepší a krásnější budoucnosti. Své vlastní i celého světa.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.