Smysl bezpečnostní prověrky

obrazek
13.4.2018 18:39
Média občas narazí na problém některého ze státních pracovníků, který nemá nebo nedostal bezpečnostní prověrku s cílem vyvolat u příjemců těchto informací emoce. Ve skutečnosti však bezpečnostní prověrka obsahuje často prosté informace, které kupodivu postačují k tomu, aby se úspěšně prověřený pracovník mohl seznamovat s utajovanými skutečnostmi, aby nevyzradil tajemství, aby neměl schopnost ztrácet utajované dokumenty apod.

 

Pro zajímavost uvedu některé příklady těchto informací z dotazníku, který musí prověřovaná osoba vyplnit:

·         Prohlašuji, že jsem plně způsobilý/á k právním úkonům.

·         Prohlašuji, že v minulosti jsem nebyl/a zbaven/a způsobilosti k právním úkonům, a že má způsobilost k právním úkonům nebyl/a omezena.

·         Prohlašuji, že nejsem léčen/a psychiatrem a nejsem v péči psychologa.

·         Prohlašuji, že jsem v minulosti nebyl/a léčen/a psychiatrem a nebyl/a jsem v péči psychologa.

·         V současnosti nepociťuji psychické obtíže.

·         Životopis

·         Členství v orgánech právnických osob v posledních 5 letech

·         Příslušnost k nadacím, ke sdružením a obecně prospěšným společnostem v posledních 5 letech

·         Osoby finančně na Vás závislé

·         Finance (bankovní účty, pojistky, spoření a jiné peněžní produkty)

·         Roční příjmy po splnění daňových povinností za 5 posledních let

·         Movitý majetek (podle druhů, jehož hodnota v případě jednoho druhu převyšuje 100 000 Kč, např. sbírka, osobní automobil, starožitnosti, technika, elektronika aj.

·         Názvy a místa škol po ukončení povinné školní docházky

·         Pobyty v zahraničí delší než 30 dnů

·         Osobní, významné mimopracovní kontakty se státními příslušníky nečlenských států Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy, se státními občany České republiky žijícími v zahraničí a s cizími státními příslušníky žijícími v České republice. ano/ne

·         Příslušnost, kontakty a vazby na bývalé i současné bezpečnostní služby cizí moci nebo na její služby v oblasti zpravodajství a na složky uvedené v § 14 odst. 3 písm. a) zákona 412/2005 Sb. (tj. složky bývalé Státní bezpečnosti s rozvědným nebo kontrarozvědným zaměřením (tedy vč. Vojenské kontrarozvědky), zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády nebo odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy) ano/ne

·         Užívání omamné nebo psychotropní látky, uvedené v zákoně upravujícím oblast návykových látek a užívání alkoholu (zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů)

·         Patologické hráčství ano/ne

·         Léčba ze závislosti na omamných látkách a psychotropních látkách, alkoholu a léčba patologického hráčství ano/ne

Je to tedy jakési lustrování pomocí prohlášení prověřovaného. Nechápu, jak souvisí se schopností pracovat bezpečně s utajovanými daty např. informace o majetku a stavu peněžních účtů a členství v nadacích a sdruženích, o sbírkách známek apod. Nějak zde chybí např. doložení schopností psychotesty a potvrzeními o duševním zdraví od psychologa. Dále např. zjištění, zda prověřovaný neměl v minulosti problémy a sklony s prorazením informací (např. v opilosti), se ztrátou dat (poslanci občas ztratí nebo někde zapomenou služební notebook) apod. Nebylo by na místě udělat analýzu, proč se takto prověrky provádějí a zda by nebylo potřeba systém prověřování změnit, aby byl skutečně přínosný?

 

novotny
Zabývám se problematikou využití poznatků moderního výzkumu a vývoje pro zlepšení stavu naší společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.