Poznámky k vývoji české ekonomiky ve 20. století: celkové zhodnocení

12.1.2011 09:53
V tomto blogu diskutuji základní problémy růstu české ekonomiky ve 20. století ve světle mezinárodních srovnání, především těch dobových, které odrážejí subjektivní pocity pozorovatele a jeho geopolitickou polohu. Čísla uvedená v těchto pozorováních odpovídají pak také údajům v dalších pramenech.
Podle Ottova obchodního slovniku, který vyšel postupně v druhém desetiletí 20. století na jednoho obyvatele v Česku  před první světovou válkou připadalo méně než 3000 franků národního jmění, v GB to bylo 8100 franků a v USA 6 100 francouzských franků. V Německu pak 7700 franků. 
Pro úplnost je možné dodat, že dle údajů uvedených v reprezentativní studii OSN, věnované zhodnocení vývoje světové ekonomiky za uplynulé tisíciletí (Maddison, A The World Economic) tempa růstu HDP činila v Československu v letech 1820-1870 0.63%  ročně, v letech 1870-1913 ročně HDP rostl tempem 1.38%, v letech 1913-1950 1.40%  1950-1973) 3.08% ročně, v letech 1973-1990). 1.12% ročně, Česká republika pak v letech  1990-1998 vykázala tempo růstu –0.36% ročně.  V roce 1990 byl v Česku HDP na hlavu  17 632 dolarů, a v r.1998 17 073 dolarů, kdežto za na Slovensku za stejné období HDP vzrostl ze  16 487 na 19 298 dolarů na hlavu(viz Maddison).
Ten výchozí rok volím proto, , že to byl třeba poslední rok v němž bylo Československo zahrnuto do normálního mezinárodního trhu a tedy jsou k dispozici porovnatelné údaje. Stejně tak ten závěrečný. Rok 2003 je zvolen proto, aby bylo možné odstínit vliv změn zahraničně politicko ekonomické orientace Československa, respektive Česka ve 20. století na vývoj národního hospodářství. Do porovnání je tedy zahrnut transformační pokles daný strukturálním i geopolitickým adaptacím i nedomyšlenými kroky tehdejších vlád. 
Srovnání ukazuje, že v porovnání s USA, které byly jak v r. 1930 (1397 dolarů) ;, tak i v r. 2003 (37 800 dolarů) na prvním místě níže uvedeného porovnání "závodů národů ve výši HDP", plyne, že přece jenom jsme se pozici vedoucího jezdce peletonu přiblížili.  Tristně to naopak začalo vypadat až po r. 1989:
Podle článku „Mezinárodní srovnání národních důchodů . Obzor národohospodářský, r.XLIIII, 1938, S.187-188, opírající se o soudobé výpočty Colinse Clarka bylo pořadí států podle výše důchodu na hlavu v dolarech, přepočtené na jednotnou základnu amerických cen pro průměr let 1925/34 následující:   
1) USA 1397; 2) Kanada 1380; 3) Velká Británie 1069; 4) Švýcarsko 1036; 5) Nový Zéland 1000; 6) Austrálie 952; 7) Nizozemí 855; 8) Irsko 770; 9) Švédsko 695; 10) Francie 694; 11) Dánsko 680, 12) Německo 646; 13) Španělsko 628; 14) Belgie 600; 15) Norsko 539; 16) Rakousko 511, 17) Československo 455; 18) Řecko 397; 19) Finsko 380; 20) Maďarsko 359; 21) Polsko 352; 22) Lotyšsko 345; 22) Estonsko 341; 23) Itálie 338; 24) Jižní Afrika; 276; 25) Bulharsko 259; 26) Rumunsko 243; 27) Litva 207 dolarů.
 
Pro rok 2003 pořadí těchto států podle výše HDP na 1 obyvatele (PPP) (USD) bylo následující:
 
1) USA 37 800; 2) Norsko 37 800; 3) Švýcarsko 32 700; 4) Dánsko 31 100; 5) Rakousko 30 000; 6) Kanada 29 800; 7) Belgie 29 100; 8) Irsko 29 600; 9) Austrálie 29 000; 10) Nizozemí 28 600; 11) Velká Británie 27 700; 12) Francie 27 600; 13) Německo 27 600; 14) Finsko 27 400; 15) Švédsko 26 800; 16) Itálie 26 700; 17) Španělsko 22 000; 18) Nový Zéland 21 600; 19) Řecko 20 000; 20) Československo [Česká republika 15 700 + Slovensko 13 000]; 21) Maďarsko 13 900; 22) Estonsko 12 300; 23) Polsko 11 100; 24) Litva 11 400; 25) Jižní Afrika 10 700; 25) Lotyšsko 10 200; 26) Bulharsko 7 600; 27) Rumusko 7 000;
1)  Podle tohoto ukazatele se v letech 1938-1996 rozvíjela česká ekonomika o něco rychleji než ekonomika britská, a to i přes své zpomalení v letech 80. a transformační šok na počátku 90. let (která v r.1996 i podle dřívějších srovnávání představovala 100% výkonu evropské patnáctky, poté však v této relaci své tempo zrychlila na dnešních 112%,
2)  Z Tabulky národních příjmů a průměrných příjmů na hlavu (1927) vyplývá, že v r. 1927 poměr mezi kupní silou obyvatele Velké Británie a Československa činil 3,5:1 (citováno podle Wagner-Zellhof-Kyzlink: Národní hospodářství v kostce. Abeceda finanční a hospodářské politiky pro každého. Praha, Toužimský a Moravec 1939, s.54) Podle Economic Survey of Europe 1948. (Geneva 1949) činil HDP na obyvatele v Československu v r. 1937 170 dolaru na obyvatele a v GB 440 dolaru (poměr 2,58:1).
3) Podle jiného zdroje v r. 1938 činil v ČR HDP na jednoho obyvatele 220 dolarů (v celém tehdejším Československu to dělalo 180 dolarů) a v GB 420 dolarů, v roce 1996 činil v České republice HDP na jednoho obyvatele 13 600 dolarů a ve Velké Británii 20 900 dolarů v paritě kupní síly, tedy takového poměru mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor statků v obou zemích. Tedy jestliže v r. 1938 tento poměr byl 1,9:1, tak v r. 1996 tento poměr už byl pouze 1,5:1 Jestliže v  r. 2003 činil v ČR HDP na hlavu v paritě kupní síly 17 000 dolarů a v GB 29 200 dolarů pak tento poměr opět stoupl na 1,72.
4) To znamená, že česká ekonomika se rozvíjí rychleji než ekonomika britská po celé sledované období, v letech 1996 –2003 se pak nůžky poněkud opět rozevřely, v uvedeném období vzrostl HDP na obyvatele v paritě kupní síly v Česku 1,25krát a ve Velké Británii 1,4krát. Měřeno vzestupem kursu koruny k libře, v r.1947 při porovnávání mezd v GB a Československu používal jeden ekonom kurs 1:200, po r.1989 se libra za koruny směńovala cca v kursu 1:60 (50)
5 Pokud chceme abstrahovat od Slovenska, pak je nutné dále říci, že po r.1945 byl jeho celkový podíl na čs. produkci asi čtvrtinový a v r.1989 tak třetinový.  
6) Ukazatel HDP dle parity kupní síly je z pohledu vývoje české ekonomiky velmi milosrdným, a růžovějícím ukazatelem. Budeme-li asi vztahovat tento ukazatel např. k počtu pracovníků, tak se dopracujeme k poněkud tristnějším závěrům.
7) Stejně tak tomu bude z hlediska HDP na jednoho obyvatele podle směnného kursu USD.V r. 1996 tento ukazatel ve Velké Británii dosahoval výše 20500 dolarů na obyvatele a v Česku 5 900 dolarů (poměr 3,5:1). Tento poměr byl tedy stejný jako v r. 1927. V  r. 2003 HDP na obyvatele ve Velké Británii činil 30 400 dolarů a v České republice pak 8 800 dolarů (3,45:1) To především ukazuje na relativní technickou zaostalost ČR a především na její nižší zapojení do mezinárodního obchodu a mezinárodní dělby práce.
8) Předpokládám zde dále, že pro Británii a Česko úroveň HDP na obyvatele v r.1938 byla stejná jak podle směnného kursu USD tak v paritě kupní síly USD. Na druhé straně dokázala česká ekonomika pozvednout slovenskou ekonomiku téměř na svou úroveň a dokázala to i přes transfer 3,5 miliónů obyvatel po druhé světové válce.
9) Skutečný potenciál československého národa ve 20. století byl poněkud menší než celého Československa, což lze vyčíst z materiálu, sepsaného ekonomy po Mnichovské dohodě „Nové Česko-Slovensko. Jeho hospodářská a sociální povaha, nynější situace, potřeby a vyhlídky“. (Obzor národohospodářský, r, 44, 1939, č.1) a v něm autoři tohoto materiálu konstatovali toto: „Absolutně i relativně nejvíce ubývá v českých zemích obyvatelstva příslušného k průmyslu a k výrobním živnostem. V Čechách, na Moravě i ve Slezsku zůstává nyní za hranicemi 1,828 příslušníků k průmyslu a živnostem čili 41,3% jejich bývalého počtu v českých zemích. … Z toho je vidno, že z českých zemí odpadly hlavně průmyslové kraje (severozápadní Čechy, Těšínsko).“ 
10) Z tabulky na následující straně tohoto materiálu  plyne, že podíl skupiny povolání v průmyslu a živnostech na celkovém složení obyvatelstva se vrátil na úroveň r.1900. Snížil se podíl zemědělství na 27,8%, a zvýšil se podíl připadající na dopravu, veřejné služby, vojsko, svobodná povolání a ostatní (vždy zhruba o 3%). Češi tedy za první republiky  těžili z toho, že se stali panujícím národem, ovšem míra industrializace zůstala stejná.
11) Podle sčítání lidu v 1900 „Němci v Čechách se věnují průmyslu a obchodu celkem daleko větší měrou nežli Čechové. Pokud údaje o jazyku obcovacím lze bráti za zjištění příslušnosti národnostní, z každého 100 Čechů činných povolání příslušelo v Čechách k zemědělství 46, 6, k průmyslu 30, 8 a k obchodu 8, 1, avšak z každého 100 Němců v povolání činných příslušelo k zemědělství pouze 32, 0, k průmyslu zato 45, 1 a k obchodu 9, 1, tedy k průmyslu poměrně skoro o polovici více než Čechů. … Relativní převaha německá vynikala zejména ve velkoprůmyslu. Dle sčítání závodů v Rakousku z r.1902 … hledíme-li jen k velkozávodům, tj. k zaměstnávajícím více než po 20 silách pomocných, spatřuje v oblasti české 2509 závodů s 249 162 zaměstnanými osobami, v německé 2452 závodů s 270 584 zaměstnanými osobami. Čím větší jsou pak závody, tím více stoupá v nich i převaha německá.“ (Gruber Josef. Průmysl a obchod v československé republice. Obzor národohospodářský, r. XXIV, r. 1919, č.9, s. 389-390. Viz též Obbzor národohospodářský, r X, s. 1905, 478 Němectví v rakouském národním hospodářství“.
12) Pokud bychom chtěli porovnat kupní sílu tehdejšího obyvatelstva ČR i Británie, museli bychom přepočítat dolar na dnešní úroveň. Lze uvažovat o koeficientu zhruba 1:10, tehdy že jeden dolar v 1938 měl tutéž kupní sílu jako deset dolarů v r. 2003.
13) Škody za druhou světovou válku na československém hospodářství byly po r. 1945 vyčísleny ve výši jednoho bilionu československých korun, tedy zhruba ve výši minimálně šesti ročních HDP. 
14) K tomu je nutné ještě vzít do úvahy tzv. vnitřní dluh ve výši 1 biliónu Kč (zanedbaná infrastruktura, bytová výstavba, životní prostředí), v r. 1989.
15) Pro ilustraci lze ještě uvést, že jak v roce 1950, tak i v.2005 měli čeští občané k dispozici  k bydlení o jeden pokoj méně než jejich evropští spoluobčané v západní Evropě. Snad to trochu vyrovnává tzv. druhé bydlení (chalupy a chaty), ale nikdy jsem nějaké srovnání s USA a západní Evropou neviděl.
16) S tezí, že Československo patří mezi deset nejprůmyslovějších zemí světa, přišli v r.1948 ekonomové Goldmann a Flek v publikaci  Plánované hospodářství v Československu. Proč? Aby přesvědčili ty ostatní, že Československo je zralé pro zespolečenštění. Prvorepublikoví ekonomové (např. Klimecký O spotřebě) hodnotili postavení československé ekonomiky daleko střízlivěji. Tvrdili, že se nacházíme na rozhraní pásma chudoby a bohatství. Dnes zase někteří propagandisté papouškují po marxistických ekonomech Goldmannovi a Flekovi výše uvedenou tézi o vyspělosti prvorepublikové ekonomiky, aby dokázali, jak ti komunisté špatně hospodařili. Obě tvrzení prostě nesednou. Koneckonců i po 40 letech komunistického hospodaření nás vzali do OECD. Československo dle údajů Klimeckého v díle O spotřebě (Praha: Orbis 1946), které přebral od Colinse Clarka bylo zhruba na konci dvacátých let na 32,6% výkonnosti USA, kdežto Rakousko na 36,6%, Německo na 46,2%, Velká Británie např. na 76,5%, Reálný důchod na hlavu činil v Československu 43, 1% amerického důchodů, v Rakousku 56,7%, v Německu 53,5%, životní náklady 76,7%,63%. 

Druhá část viz zde http://www.vasevec.cz/blog/poznamky-k-vyvoji-ceske-ekonomiky-ve-20-stoleti-komparace-s-danskem/

 

Na webu http://www.okoun.cz/boards/ekonomie_a_ekonomika?f=20110903-060953 jsem narazil na tento komentář ke svému článku, k němuž musím zaujmout stanovisko zde, protože tamnější pravidla vyžadují registraci, takže cituji:

Tady: Poznámky k vývoji české ekonomiky ve 20. století: celkové zhodnoceníje pohled z druhé strany. Vyplývá z něj (a dalších souvisejících článků), že jsme se tak horko těžko protloukali za první republiky a po revoluci v 89, zatímco 40 let komunismu bylo obdobím rozkvětu, dohánění a předhánění západu - kam se na nás v roce 89 hrabalo třeba nějaké Dánsko!

Pravda, Dánsko neznám, ale jak to vypadlo "u nich" a "u nás" po roce 89 si pamatuji. Například v roce 1993, když jsem byl poprvé v Paříži, tak ubytování v nějakém hostelu stálo asi čtvrtinu průměrného platu (100 Franků, 550,- Kč) takže jsme další dvě noci radši trávili na ulici. Dnes by podobné ubytování stálo okolo 20 - 40 Euro, čili cca 5 % průměrného příjmu. To mi přijde jako docela dobrý doklad pozitivního vývoje. Vzpomínky jsou zkrátka nějak v rozporu s komunistickými statistikami.

Fakt by mě zajímalo, kde se opírám o kumunistické statistiky. Za druhé autor by měl ukázat, že třeba v r. 1948,  kdy úřední kurs dolaru byl 50 korun za dolar a plat ředitelky venické školy byl tak 1800 korun, tak že by ta dám v té Paříži zaplatilla méně z hleidska svého platu. . A navíc průměrný plat byl v r. 1989 3000, - korun a v r r. 1993 tak zhruba 4500, korun, ne-li více. Holt vzpomínky mohou být velmi zrádné.  

A pan Tander Lee pokračuje:

(Úplně přesné porovnání bychom získali kumulativním součtem českého/rakouského HDP v každém roce komunistické éry ve stálých cenách a jejich porovnáním. Ale to by možná bylo hezké téma na diplomku pro nějakého studena VŠE).
No tak to už bylo uděláno panem Madissonem, ale ještě že to nedělal steně kouzelným způsobem jako náš hrdina kapitalisitických snů:
Napadlo mě porovnat "jaké škody způsobil komunismus". V roce 2010 byl celkový HDP Rakouska 376 miliard dolarů. Celkový HDP České republiky 192 miliard dolarů (oboje podle kurzu). Rozdíl je tedy 184 miliard dolarů za jeden rok (to ještě zanedbávám, že česká část Československa má o 2 miliony lidí více). Budu-li brát minimalistickou variantu a předpokládat, že postkomunistické politické reprezentace nevytvářeli žádné nové hodnoty a dnešní rozdíl mezi námi je zhruba stejný jako v roce 1989, z toho odkazovaného pdfka vidím, že poslední desetiletí vzrostla Československá ekonomika o pouhých 17 % a Rakouská o 18 %. Ten rozdíl 184 miliard dolarů mohu s klidným svědomím vynásobit 10 a vychází mi z toho, že přestože byly výchozí podmínky našich dvou zemí po válce prakticky stejné, v osmdesátých letech už komunistické hospodářství vyprodukovalo o 1 840 miliard dolarů, to je v dnešních cenách přes 29 bilionů korun, tj. cirka 3 miliony na obyvatele.

Závěry:
1) Za předrevoluční desetiletí vyprodukovala Česká republika (bez Slovenska) hodnoty, které byly o 29 bilionů korun (v dnešních cenách; tj. 29 ročních rozpočtů) nižší, než ve srovnatelné kapitalistické ekonomice.
2) Ty údajně rozkradené hodnoty po revoluci (za 20 let) jsou tedy i podle nejhorších odhadů 15x nižší, než to, o co nás připravilo komunistické hospodaření jen za poslední desetiletí své existence.
3) Velmi hrubě odhadnuto, celá komunistická éra představovala kumulativní ztrátu (do 60. let jsme jakžtakž drželi krok) někde v řádu 50 bilionů korun, tedy 5 milionů korun ("nevytvořených hodnot") na obyvatele.

Příznám se, že mi stačí zpětně ke štěstí, že za daných mezinárodním podmínek jsme drželi krok s Velkou Británii, čímž i s celou tehdejší slavnou EHS.  A musím politovat každého Brita, když se zahloubá nad statistikami růstu rakouského hdp., neboť onen nešťatník si celých 40 let ani nemohl užívat těch jistot.  
záhadou jenom zůstává, proč nám Amíci neposkytli v tom roce 1946 ten úvěr, čímž nás vytrhli z mezinárodní dělby práce a ekonomicky donutili vrhnout se do náruče SSSR.
rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rezjir10

Lze ještě dodat toto: 

Velká Británie 1069; Československo 455, Když budeme předpokládat pro Československo 2,5% růst národního důchodu, tak by za cca 35 let ocitlo ČSR (1080), tam kde byla GB někde na rozhraní 20 a 30, let.

V r 2003 (Velká Británie 27 700; Česká republika 15 700) to dohánění by činilo toliko 21 let.

Použijeme-li čísla uvedená panem Stanislavem Jelenem v jedné diskuzi na idnes,

Já to ale počítal s opravou na inflaci přepočteno na dolar z počátku 70. let. To znamená v roce 1935 HDP ČSR 2400, GB 5800, V roce 1950 GB 2300, území ČSR cca 1100. V roce 2003 GB 21300, ČR 9700, 

pak by celá záležitost vypadala takto: V r. 1935 zpoždění cca 36 let, v r. 2003 32 let. 

 

vladajsoucna
Nevím nic o tom, že by v New Yorku jezdily ruské vagóny, každopádně jejich metro je něco strašnýho, buďme hrdi na naše Áčko, Béčko a Céčko.
racek
Pane Tupáček, k tomu moskevskému metru. Přijel jsem takhle do Ňorku a jel jsem metrem. sakra, kde jsem ty vagony jen viděl??? jasně, doma a v Moskvě. Myslíte že vagony okopčili amerikání pro Ňork?
vladajsoucna
A pro ilustraci ještě moji úplně první diskuzi s Višňovským. Opět lze jasně zjistit, kdo začal s urážkami, kdo je z podstaty hulvátský primitiv, který neumí věcně debatovat. http://www.vasevec.cz/blog/dedictvi-socializmu/
vladajsoucna
Jinak jako důkaz pro nezasvěcené čtenáře, aby věděli, KDO začal primitivně útočit a urážet, přeposílám svůj článek, zaměřte se na diskuzi pod ním. http://www.vasevec.cz/blog/levicovy-senat-zacina-prokazovat-svou-uzitecnost/ Připomínám, že předtím jsem s Vlkem vůbec nehovořil.
vladajsoucna
Višňovského Joke: "Být Vlkem, tak podávám trestní oznámení pro pomluvu."
Kdybych bral Vlka vážně a ne jako nemocného psychopata, pak už za ty všechno jeho lži (o urážkách už raději nemluvím), které zde o mě napsal, jde už dávno sedět. :D
Já nepsal, že to je JEN A JEN ON, psal jsem, že to je buď on nebo jeho JMENOVEC. Zkus Višňovský někdy navštívit první třídu ZŠ, tam by tě naučili to, co potřebuje každý člověk k životu - čtení a psaní. Zkus zajet na Kubu, kde jsou v odstraňování analfabetismus.
Jinak tě zklamu, nulo, nejsem dělník, jsem humanitně orientován. Vyhazovat studenty z univerzit a nutit je dřít manuálně dělali tví předchůdci z 50. let - však já už dávno vím, kde hledáš inspiraci. A od člověka, který viděl v životě maximálně stejně slintající psychopaty jako je on sám, se o dělnické třídě poučovat nehodlám. :D Já mám fakta, ty máš lži. A k tomu seš primitiv.
A teď trošku zkusím ti položit pár věcných otázek, které často pokládám v ostatních diskuzích pravicovým ksindlům tvého typu, na což oni nejsou prakticky schopní odpovídat. Tak uvidíme, jak dopadneš ty. :D
1. Jmenuj mi alespoň pár pozitiv neoliberalismu.
2. Jmenuj mi alespoň JEDINÝ stát, který se řídí neoliberální doktrínou (úspěchem míním i prosperitu pro všechny, ne pro horních 5 % zbohatlíků).
3. Jaké by podle tebe byly nejlepší kroky k zlepšení politické a ekonomické situace naší země.
vladajsoucna
Višňovský, každý tvůj zdejší zvratek budiž vtipem dne:-)))) Komu jsi ty ksindle přispíval na vzdělání z daní, když ty neděláš, a žádný daně neplatíš? Kripl Vlk a platit "vysoké daně" s naší superhrubou mzdou? Vždyť i Nečas přiznal, že "lůza" neboli chudáci daně neplatí. :D Samozřejmě, že realita je jiná, že Vlk je jen otravnej primitivní zmrd jako ty, který neumí nic, neumí se chovat, je blbej, arogantní, zkrátka duševní chcíplotina, která si ani neuvědomuje, jak je směšná. :D
vladajsoucna
Pravičáckému lháři Vlkovi samozřejmě přišel na pomoc lhář a ignorant a dokonalý mimoň Višňovský jak jinak. Protě zdejší Pepek Vyskoč. Jenže prolhaný. :D
Tupý lhář a krvavá pravičácká tlama Vlk se už ubožák nezmůže ani na vlastní. Musí opisovat. Prostě pravičácká kreatura. Nikdy nic neuměly, jen kradly. Teď už i repliky na internetu.
Jsi lhář. Tvý jméno v Cibulkových seznamech JE. Dával jsem ti sem odkaz a když už je tu odkaz, tak na něj musíš kliknout, víš? To tě u vás na psychiatrii neučili? Bába nebo nebo prabába Božena je cosi, o čem jsem nikdy neslyšel a patrně ani nejde o mou příbuznou (když už se nebudu zabývat Kriplovou neboli Vlkovou demagogií, že Ústavním soudem zrušená kategorie důvěrník=skutečný estébák). NJak by ne. Naopak ten tvůj "jmenovec" to dotáhl na agenta, což už něco znamená.
Hoven je prostě stejný pako, stejná tupá primitivní tlama jako Kripl. O Hovenovi alespoň nevím, že by bránil kapitalistické vrahy. Pěkné je jak pravičáckej bolševik Vlk zapírá korejské ODsoudruhy, přesto, že je tam pravý ráj neoliberalismu (ve skutečnosti tam byl teror stejný jako v KLDR). Všelidové vlastnictví nikdy v KLDR nebylo a není, vykořisťovatel tam je, akorát se skrývá za státními byrokraty. Ostatně Kim Čong Il je stejná kreatura jako Vlk, což o něčem vypovídá. Jenže holt hladomor v 21.století zaviněný přírodními katastrofami a prohloubený americkou drzost se nehodí antikomunistickému estébáčkovi do krámu.
Občas chodím diskutovat i na Aktuálně.cz a metu tam takové pravicové tupce jako jsi ty. Já z hlediska elementární logiky můžu být v tvých čímkoliv, ale pravicovým nikdy. Opakuji - poraď svému učiteli psaní, aby tě naučil si vše co napíšeš nejdřív po sobě přečíst. To je pravda krvavá kapitalistická tlamo, když se tam ovšem objevíš, smetu tě taky. Fízle kapitalistickej. Jo teď čtu, že za hladomor v nacionalistické despocii mohou - jak jinak - ctitelé učení Marxe a Lenina... Paráda. A přírodní katastrofy se konají ve všech zemích, akorát KLDR je jaksi bojkotovaná kapitalisty. Ty vrazi z toho KLDR jsou rafinovaný!! To už tvrdil Švehla vrah.
Ohledně lidí milej pravičáckej tupče Vlku měli možnost opakovaně ve volbách zvolit KSČM a vono skutečně to tak vypadá, že jde o jedinou stabilní politickou stranu u nás. Zbytek jsou masírováni médii a tak volí v lepším případě ČSSD, v horším třeba VV, třebaže rozhodně nechtějí být vykořisťovaní, idiote.
Zahraniční dluh je nebezpečím jako každej dluh.
Jestli koruna posiluje dlouhodobě není podstatné idiote. Podstatné jsou závěrečné účty. Za Topolánka se situace prudce zhoršila.
Lžeš jak když Národní politika tiskla nebo Malypetr "úspěšně" vyváděl zemi z krize.
Když by mohlo bejt metro v Bratislavě, proč ne na Rejkjavíku. A Tirana? Hm. Tak tam ho nemaj ze stejného důvodu , jako my jsme ho jsme ho my měli později díky prvorepublikovým zločinům - kvůli tomu, že tam vládnou proameričtí zločinci. Že ho měli před válkou v Moskvě? To je důkaz toho, že měli i za Stalina vůli k pokrokovým věcem, při čemž aut a autobusů bylo v té době i na západě pomálu, Kriple. Mohli jsme ho mít u nás, nemáme. V Římě mají metro směšně omezené a to jde o daleko lidnatější město než je Praha. Ano, metro v době, kdy masy lidé neměly co žrát, to bylo hrozně moc důležité. O žádným zrzavým syfilikovi nic nevím, znám jen agrárnické a národně socialistické bandy, které zdevastovaly tuto zem ještě x let před ODS. Co píšeš ty lháři Vlku bohužel kvůli tvé hnědé tlamě nepatří na toto fórum, ale do žumpy formátu iDnes.cz.
Koho já bych osvobozoval od vykořisťování nebo ne, na to se můžeš v klidu vykašlat. Důležité je, že Finové se stalinisty (ti už s rudou neměli moc společného) sice zametli, ale budovali slušný sociální stát. A věděli dobře proč. Každopádně hovada tvého typu tenkrát slintala blahem, když je "bolševičtí vrazi" z SSSR osvobodili od nácků.
Haldomor skutečně vyvolal kapitalista. Svou krvelačností, vykořisťováním a neumětelstvím. Žádní bolševici. Třebaže mohli v době NEPu slušně fungovat zkurvenče.
Za ty stalinisty, estébáky apod. dostaneš pořádnou rychtu, pokud se někdy potkáme. Má rodina nikdy netrpěla ani nepráskala. Koncentráky prošli i Gajdové a podobní, takže mě tím nedojmeš. Ale za obviňování že nějaká má prabába udávala Gestapu bych ti hubu rozbil každopádně.

Prolhaná tlamo, za byrokratického socialismu jsme skutečně úžasně rostli, jak to, v ukazateli HDP na hlavu jsme koncem 80. let nejen převyšovali ostatní socialistické země, ale i Řecko či Portugalsko, vyrovnali jsme se Itálii a Velké Británii. No kapitalista umí všechno - vynalezne perpetum mobile i zdůvodnění, proč někdo nadproporčně roste a přitom ho jiní předbíhají. A nikoho ani omylem nedohnal.

A slovo zmrd - na nikoho v životě nepasovalo ty lidská fekálie lépe než na tebe. Pravičáku krvavej rotlemenej.

Jistě z Preisse se stal hajzl, protože dokázal jen škodit. Na rozdíl vod Gottwalda Tondy s harmonikou makal, kteří makali a uměli. Nevysedávali v bordelech s prvorepublikovou smetánkou, ani cíleně nelikvidovali československý proletariát. Chápu, že pravověrnej pravičák jim něco takového nemůže nikdy odpustit.
Svůj k svému.
Já holt si za vzor vezmu ne Gottwalda, ale raději osobnosti ruské revoluce nebo Švermu. Ty si vezmi vraha a primitiva Preisse. Jak ctěná libost.
No vida a dočítám, se že Vlk se cítí být ukřivděn "práskáním". Jak by ne. Cibulkovy seznamy jasně hovoří, že mu to něco připomíná, ale dneska se tím raději nechlubí. Vedle toho, že je Vlk tupá a krvavá hnědá tlama, pravičáckej bolševik a lidskej odpad a k tomu hlupák, je samozřejmě i duševní mrzák a jeho jméno nebo resp. "jeho jmenovce" je v seznamech práskačů. Jak jinak.
racek
No, fakt obdivuji Vaše zanícení pro věc. Jinak, pane Vlk, díky, Surin, ano, tak se jmenoval. Byl také vyšetřovan Gestapem za údajně vadnou konsrukci periskopů, které se stávaly lapače kulek. Mám o tom pěknou knížku, ale nějak nemám čas to hledat, to víte, čerstvý důchodce má plno práce a povinností. Ale kouknu se na ní. .
Co se týče těch Avií B 35, v době letu prototypů už byly ve výzbroji anglie Hurricany, Francie Blochy a Morany, Italské Saetty, i ty Brewsery Buffalo měly lepší výkony a hlavně výzbroj a ochranu , přičemž všechny měly zatahovací podvozek a celokovovou konstrukci s kanonovou výzbrojí. Fokonce i tehdejší verze I 16 byly na výkonové úrovni prototypu Avie.
Palbu znám a čtu už řadu let, zrovna tenhle článek srovnává trabanta s mercedesem. LT 38 byl lehký tank a PZKPv IV byl tank střední až rěžký (v roce 1939, s nepoměrně mocnějším pancířem a velkým potenciálem vývoje. PZKPv IV byly vyráběny po celou válku a byly více jak důstojným soupeřem T 34. Ovšem až po zavedení kanonů ráže nejprve 50 a poté 75 mm, zesílení motoru a podvozku pro silnější pancéřování.. LT 38 byly už v roce 1942 přesouvány na vedlejší bojiště, neboť nebyly schopny větší modernizace, kromě dílčího zesílení čelního pancíře na 50 mm. Jako stíhače tanků Hetzery se ovšem dočkaly nové slávy. Trochu mi to připomíná jedny podklady, kde se porovnávala Škodovka Golfem a dalšími špičkovými vozy této kategorie (Tehdy yjsem pracoval v Motokovu). Ve všem vycházela lépe, zejména tloušťka chromu na klikách, jen ten hluk za nejvyšší rychlosti. :-)) No, cenu se podařilo zvýšit, nakonec všichni v RvHP auta potřebovali. Nakonec, i ten Trabant měl špičkovou cenu, že.
No a k těm kolečkům, Jistě, ozubená kola se zde vyráběly. Ovšem na zahraničních strojích, tehdy vládly švýcarské Oerlikony. Ani za komoušů nebyl náš ani ruský průmysl schopen vyrobit kvalitní obráběčky ozubných kol. Různě se to pašovalo přes třetí země, je to taky zajíémavá historie, znal jsem jednoho chlapíka, který je pašoval a také tehdy dovezl motory Viper pro Delfíny.
No a co se týče vyhlídek LT 38 proti T 34, mohl uspět poze při zásahu z bezprostřední blízkosti a jen do některých míst. O špatném výcviku posádek se nepřu, nejenom to, T 34 postrádaly vysílačky a řízení praporky bylo zoufalé. Uvšem, stačila dobrá posádka a situace byla jiná.
Jinak, jistě, T 34 měly podvozek Christie, nicméně výzbroj, konstrukce a hlavně vynikající dieselový motor byly ruské. Jejich současník, tank KV (Kliment Vorošilov, posléze se tanky přejmenovaly na IS, Iosif Stalin) měly podvozek jiný, ruské konstrukce. Posléze se používal hlavně ten.
Zdravím a necháme radši toho. taky mám doma moc literatury na tohle téma :-)
racek
Dane, na počátku, v prostředku i na konci bylo pořadí jiné. Mustang se objevil až za podmínek obrovské početní převahy, i když jistě byl skvělé letadlo. Na začátku války ovšem vládly Meserschmity 109 a ZERA.
racek
No, fakt obdivuji Vaše zanícení pro věc. Jinak, pane Vlk, díky, Surin, ano, tak se jmenoval. Byl také vyšetřovan Gestapem za údajně vadnou konsrukci periskopů, které se stávaly lapače kulek. Mám o tom pěknou knížku, ale nějak nemám čas to hledat, to víte, čerstvý důchodce má plno práce a povinností. Ale kouknu se na ní. .
Co se týče těch Avií B 35, v době letu prototypů už byly ve výzbroji anglie Hurricany, Francie Blochy a Morany, Italské Saetty, i ty Brewsery Buffalo měly lepší výkony a hlavně výzbroj a ochranu , přičemž všechny měly zatahovací podvozek a celokovovou konstrukci s kanonovou výzbrojí. Fokonce i tehdejší verze I 16 byly na výkonové úrovni prototypu Avie.
Palbu znám a čtu už řadu let, zrovna tenhle článek srovnává trabanta s mercedesem. LT 38 byl lehký tank a PZKPv IV byl tank střední až rěžký (v roce 1939, s nepoměrně mocnějším pancířem a velkým potenciálem vývoje. PZKPv IV byly vyráběny po celou válku a byly více jak důstojným soupeřem T 34. Ovšem až po zavedení kanonů ráže nejprve 50 a poté 75 mm, zesílení motoru a podvozku pro silnější pancéřování.. LT 38 byly už v roce 1942 přesouvány na vedlejší bojiště, neboť nebyly schopny větší modernizace, kromě dílčího zesílení čelního pancíře na 50 mm. Jako stíhače tanků Hetzery se ovšem dočkaly nové slávy. Trochu mi to připomíná jedny podklady, kde se porovnávala Škodovka Golfem a dalšími špičkovými vozy této kategorie (Tehdy yjsem pracoval v Motokovu). Ve všem vycházela lépe, zejména tloušťka chromu na klikách, jen ten hluk za nejvyšší rychlosti. :-)) No, cenu se podařilo zvýšit, nakonec všichni v RvHP auta potřebovali. Nakonec, i ten Trabant měl špičkovou cenu, že.
No a k těm kolečkům, Jistě, ozubená kola se zde vyráběly. Ovšem na zahraničních strojích, tehdy vládly švýcarské Oerlikony. Ani za komoušů nebyl náš ani ruský průmysl schopen vyrobit kvalitní obráběčky ozubných kol. Různě se to pašovalo přes třetí země, je to taky zajíémavá historie, znal jsem jednoho chlapíka, který je pašoval a také tehdy dovezl motory Viper pro Delfíny.
No a co se týče vyhlídek LT 38 proti T 34, mohl uspět poze při zásahu z bezprostřední blízkosti a jen do některých míst. O špatném výcviku posádek se nepřu, nejenom to, T 34 postrádaly vysílačky a řízení praporky bylo zoufalé. Uvšem, stačila dobrá posádka a situace byla jiná.
Jinak, jistě, T 34 měly podvozek Christie, nicméně výzbroj, konstrukce a hlavně vynikající dieselový motor byly ruské. Jejich současník, tank KV (Kliment Vorošilov, posléze se tanky přejmenovaly na IS, Iosif Stalin) měly podvozek jiný, ruské konstrukce. Posléze se používal hlavně ten.
Zdravím a necháme radši toho. taky mám doma moc literatury na tohle téma :-)
zdobinsky
Já tě Dane nechci zas rozběsnit, ale čemu by 5x vyšší platy inženýrů pomohly?
Myslíš, že to je snad recept na současnou krizi Západu?
Proč Řekové dokázali odolat mnohem silnějším Peršanům? Nečerpali snad sílu ve vědomí společné kulturní identity?
Co se dnes dělá pro soudržnost našeho společenství?
Přečti si, jakým způsobem se Řekové stmelovali, z čeho čerpali svoji sílu, jak fungovala jejich oikuméné. Určitě to znáš, tak si na to vzpomeň.
A z čeho dnes čerpá sílu náš kulturní okruh, co sjednocuje naši společnost, v co věříme a pro co bychom byli ochotni zemřít? Myslím, že to jsou závažná témata na přemýšlení, ne poměr platu lidí ve fabrice.
zdobinsky
Pane Vlk, ta Čína ale není přeci žádné fátum. Vždyť to záleží především na nás samých, jak si s tím poradíme. Jestli píšete, že jsme si to pohnojili sami, tak si to sami můžeme i napravit. Záleží to jen a jen na nás.
zdobinsky
Nenápadně jsem to převexloval na naši energetickou situaci :-).
zdobinsky
Prý máme velká ložiska uhlí mezi Mělníkem a Slaným.
zdobinsky
Tygr prý byl schopen přesně zasahovat na 2km, T34 jen do 800m. Dokonce se spekuluje, kdo byl vlastně vítězem bitvy u Kurska. Ruské ztráty prý byly mnohem vyšší, ale tehdy už byli Rusové schopni ztráty rychle doplňovat.
zdobinsky
Tuším, že na dvojce jsou časté pořady o 2. sv.v. V nich to většinou vyzní, že Německo prohrálo nedopatřením, ale to je dnes celkový trend, zapadající do velice bohaté bibliografie o kdejakém důstojníkovi Wehrmachtu.
Tam tedy hodnotili jako njlepíší tank opravdu T34, zejména pro jeho pohyblivost a nenáročnost. Kanón ale měly proti Tygrům průměrný.
Za nejlepší letadlo pak označili Focke Wulf.
zdobinsky
Zkusme každý napsat svůj názor.

Už tehdy se říkalo, že přišel předčasně, aniž by se kapitalismus vyhrotil a dostal do slepé uličky. (Což doplňuji po očividném směrování současného vývoje kapitalismus.)
zdobinsky
Ale pánové, už byste si mohli přestat hrát na South Park.
Já osobně si vážím hodnocení socialismu u nás od Václava Bělohradského. SSSR hodnotit nechci, tam je úplně jiný historický vývoj i mentalita lidí.
Bělohradský měl možnost získat odstup a dokonale poznat i život v kapitalismu. Říká, že socialismus u nás (s výjimkou padesátých let) nebyl vůbec tak špatný, jak je dnes snaha účlově tvrdit.
vladajsoucna
Vlku, lžeš jako každý antikomunistický fanatik. Nejsi nic než krvavá prolhaná antikomunistická tlama. Buď klidnej, ty mne rozhodit nedokážeš. Jediné, co mi v souvislosti s tebou opravdu vadí je, že ze svých daní jsme kdy přispívali na takové vzdělání ksindlu jako jseš ty. To je opravdu trestuhodné.
Těch lží je celá serie. Konstatuji, že tvé jméno, které nosíš SE VYSKYTUJE V CIBULKOVÝCH SEZNAMECH, POSLAL JSEM TI ODKAZ HOVADO.. Máš smůlu. Jsi prostě hlupák. Jsi prostě z blbé rodiny. To se hned pozná. Co se týče té Boženy, nevím, o koho se jedná a kromě toho kategorie "důvěrník" byla ÚS zrušena při lustracíchc jako nic neprokazující. V roce 1905 navíc celá má rodina žila jinde než v Praze, takže...Že v těch seznamech MOŽNÁ nejseš ty, ale tvůj jmenovec, je jen zásluha toho, žes to nestihnul.
Lež druhá - už jsme ti to psal. Hoven je tvůj nikoli můj komplementární doplněk. Stejně tupej jako Vlk, stejnej fanatik. Jen pro změnu jsem nezaregistroval, že by obhajoval kapitalistické vrahy, resp. masové vrahy. To je tvoje disciplina.
A to že nemáš s tím blogem nic společného? To nevadí, ta fotka na tvou ynteligenci vypadá, kapitalistickej lháři.
Na Aktuálně píšeš tak, že už sis tam nadělal dostatečné množství posměváčků dost, hnědko. :D
Až na to, že smrt fašisty nebo bělogvardějce v boji nemá s "vraždou" nic společného. Maximálně v tvé duté palici. Korea mě nezajímá, to je režim stejně zvrhlý jako kapitalismus. Akorát v rádobyrudém obalu. I tam však hrají svou roli američtí agresoři - když byl v KLDR hladomor způsobený přírodními katastrofami, USA úmyslně o tom nenechávaly informovat ostatní země, aby náhodou jim někdo nepomohl. Z Kuby utíká jen každý vychytrálek s vidinou slastného zbohatlického života na Flóridě, o kterém se řadovému Američanovi může jen zdát. Kdyby v listopadu 89 Havel a spol. lidem řekli, že je čeká brutální kapitalismus, nezaměstnanost a bída, tak by se na nějaký demonstrování okamžitě vykašlali a šli by Jakešovi líbat ruce za prozíravou ekonomickou a sociální politiku. Dnes může věřit tomu, že Havlovi šlo o nějaké ideály, jen kripl typu postiženého debílka Vlka.
Ano, s výmysly o "vnitřním dluhu", který byl fakticky na zanedbatelné úrovni a nemohl by se vyrovnat s vnitřním dluhem dneška, si běž plácat mezi své debílky. Ano, trápí, ty prolhanej debilní mentálně postiženej sexuálně zakomplexovanej sráči. Zahraniční dluh na obyvatele je stejný termín jako státní dluh na obyvatele. Koruna že posílí? Ale ale, to jsou mi zase nečasovinky, to chci vidět. A že se zahraniční dluh sníží? Houby, už jednou předvedl Topolánek 1, jak může tento dluh narůst při tzv. reformách, Topolánek 2 (Nečas) to jen dovede k dokonalosti. Mně je u prdele, kde měli metro později než u nás, čůráku. Jestli to nevíš, zajeď si na Island nebo do Albánie. Ale tohle opravdu není to, o čem jsem se bavil, tady jde o to že vůbec bylo postavený, kreténe. V SSSR měli metro už v době, kdy u nás o tom Švehlové ani neblekotali.
Tohle není striktně socdem fórum, hovado. A ty laskavě neurčuj, co je a co není "socdemácké". Myšlením si totiž idiotskej prolhanej fašista se vším všudy. :D Prolhanej bolševik? Žádného tu nevidím, Jen jednoho debilního fašistu. :D
Ano, hladomor prostě vyvolali sami bolševici, protože to byla sranda. Naopak hrdinní statkáři se snažili za zahraniční peníze tomu zabránit! Podle mně dostupných statistik 17. a 13. (resp. 14). Jiné statistiky jsem nenašel, možná existují v tvé dementní zkurvené palici. Zkrátka tupej Vlk=tupá argumentace.
A kde si vzal, že by postavení českého dělníka bylo tehdy lepší než švédského? No protože si idiot, který jen lže, protože nic jiného neumí. :D Co se týče Finska, já bych je neokupoval, zatímco ty bys je utlačoval s chutí. Vlkové byli vždycky největší bestie. Hitler byl jen jeden z nich.
Naopak, já jsem se vůči klerikalismu vždycky vymezoval, proto jsem z té školy odešel nedotčen. O tom, že ODS a ty jste jeden velkej sajrajt dokládají už tvé příspěvky. Hnědá tlamo.
Nepředběhla, my jsme naopak rostli nad průměr OECD, debile. :D
Ano, tak to bylo. Za první republiky byla pro většinu lidí bída, nikoliv prosperita, kriple. Podívej se alespoň na filmy jako Hej rup!, abys něco o tom věděl, hovado. No a vrátnice byť v "elitním" Puppu, to je opravdu skvělá pracovní pozice pro vysokoškoláka. A jéje, zase něco "za bolševika" špatně, tentokrát, že nebyl moc dotován někdejší hotel prvorepublikové buržoázní smetánky, ó jaká hrůza! Místo toho se dotovalo školství, zdravotnictví a sociální systém, aby se lidem nežilo stejně jako za zločinné první republiky. Jo a nejsem žádnej "tupej bolšan". Nejsem ani tupej, ani bolšan. Ale ty si tupej idiot. Co s tím uděláš?
Ano, disidenti makali manuálně (i když ne všichni - viz Havel, Vaculík a spol.). A co já s tím mám dělat? Já se nezastávám minulého režimu tak jako ty se zastáváš zločinné první republiky, ty zmrde. :D
Ano, bylo to skvělé, já píšu jen rudé nesmysly, naslouchejte proto jen Vlkovým hnědým pravdám! :D Srovnávat ČSSR s monumentálním SSSR může jen idiot jménem Vlk. A západní Evropa mě nezajímá, mě zajímá asociální kapitalismus v ČSR, hnědá tlamo.
Ano, zločinec, který žil z bídy ostatních, toho ti nenechám na pokoji hnědá sračko. :D Mně nezajímá, co dělal dřív, to mohl dělat slušné věci, pak se z něj stal však hajzl, lháři. Jílek byl taky nejdřív komouš a pak se z něj stal prohnanej agrárník. A za svůj výkon bral Preiss opravdu "odpovídající plat". Za zbídačování lidu.
Lepší prádelna než elitní banka pro zbohatlíky. :D Kdo tady někomu něco závidí jste jen vy, pravičáci, démonizující vše, co jakkoliv souvisí s levicí a socialismem.
Jinak mě prosím nenazývej lhářem. Neznám ten pojem, protože všechna fakta, která říkám, jsou ověřená. Lžeš pouze ty. A seš sprostej jak kanál. Už jsem navrhl tvé odstranění z tohoto serveru a věř že v tom budu pokračovat, jestli se nezklidníš. Toto je moje poslední reakce na tvoje slinty pod tímto článkem, tak už mi nepiš, protože jinak bych tě musel s tvým lhaním a vulgaritami nechat samotnýho a to by ses pak mohl ze smutku i počůrat. :D
vladajsoucna
Bavím se, když tady soptí, prská a verbálně masturbuje jeden zamindrákovaný hlupák, kolaborant se jménem dostupným na Cibulkových seznamech (já ho tam nenapsal), třebaže se brání, že "není ročník 44" (inu známá estébácká taktika). On si myslí, že jeho bláboly myslím vážně - já se pouze bavím nad jeho bezbřehou tupostí, která nemá obdoby (v určité míře už jí trumfl takové exkrementy internetové pravice jako je Roth, Pecák nebo kdejaký blbeček z iDnes.cz a Fuckbooku). Pro ty, kteří neznají původ našich hádek a myslí si, že jsme tak oba na stejné úrovni, nechť se podívají do diskuze pod můj zdejší článek o 3. odboji z prosince loňského roku, kde toto hovado mě začalo bez jakýchkoli argumentů urážet. Nemusel bych klesat na jeho úroveň mentálně postiženého žáka zvláštní školy, nicméně vše, co zde o něm píši, je zkrátka fakt. Žádná urážka. Ostatně nejsem sám, kdo si o tomto psychopatovi myslí totéž, viz diskutér Duba, který rozhodně není levicově orientovaný. Jediný, kdo se zde Vlka dosud zastával, nebyl nakonec nikdo jiný než náš starý známý blbeček Višňovský. :D
Za prvé, imbecile, neznám pojem "bolševické lhaní". Jediné, co znám, je lhaní pravičácké. Ty seš v něm naprostý přeborník.
Za druhé, kuk, koho pak tu nemáme? :D http://www.cibulka.com/cgi-bin/osoby.exe?code=W
Tím, že tady vyhledávám lidi přes seznamy StB jasně dokládám, že nejsem žádný zastánce represí minulého systému. Kdyby tomu tak bylo, tak se zde i jinde na zem klaním Vlkovi, resp. "jeho jmenovci" za jeho skvěle vykonanou službu. :D Teď to také dělám, abych Vlkovi osvětlil něco o jeho jménu, neboť používat google je pro něj zřejmě až moc složité. :D
Za třetí, další kuk! http://vlk.blog.respekt.ihned.cz/ Inu ksichtík hrdinného antikomunisty. :D
Tak nevím, proč bych můj projev měl znít "drsněji", ale to není podstatné. Důležité je, co by měl Gottwald podle Vlka vlastně říkat. Aby ho náhodou nenaštval, měl se zkrátka vykašlat na prosazování práv pracujících a místo toho se vlichocovat kapitálu. Jen tak mluví podle Vlka slušný člověk. Ostatní jsou bolševičtí vrazi. :D
Hoven - bezesporu jde o Vlkovo alter ego, resp. o jeho druhý nick. Však toto jméno také plně vypovídá o tom, co má Vlk v hlavě. Napsal jsem ty kalouskovsko-nečasovská stvůro, že Kohouta "ty jinde údajně kritizuješ". Umíš vůbec přečíst jednoduchou větu? Aha, já zapomněl, neumíš, tak nic. Já tam často chodím, takže tě znám, ty blbečku. A dokonce tamější názory pokládám za kvalitní. Jenže zdůraznil jsem, že Kohouta kritizuješ "údajně" - protože na základě zvratků, které píšeš jsem, docházím k závěru, že jde o takovou kritiku na národně-frontovní úrovni. :D A s tím jedním nickem ti to opravdu budu věřit. :D
Hehe a kde já hájím "vraždu a žalářovaní lidí"? :D Pokud podle tvé debilní palice jsou otroci, kteří povstanou proti svým otrokářům (násilně, přirozeně, protože jinak by jejich revoluce za lidská práva okamžitě zkrachovala), "vrahy a žalářníky", no pak jsem já zatvrzelý "vrah a násilník". A jsem na to hrdý. :D
Ano, "plnohodnotná integrální území", Slovensko a Zakarpaty, fungovaly jako kolonie agrárnického kapitálu. No a ta jejich "práva", která pro ně zřídila například pánská koalice, kdy například o obcích rozhodovali shora dosazení "odborníci"! Jaká to byla úleva pro občany po 2. světové válce, kdy si konečně mohli přímo zvolit národní výbory. A ta skvělá "sociální práva". Na Slovensku s jejich více než 80 % negramotností, s jednou vysokou školou, plus zmíněná nezaměstnanost, zbídačování rodin, atd. Jistě, na tohle jsme museli po roce 89 navázat, na tento skvělý, sociálně spravedlivý systém! :D Neříkám, že všem se žilo těžce. Co takoví Schwarzenbergové, kterým patřilo 30 000 hektarů půdy! Ti si fakt žili jak prasata v žitě a podle toho musíme hodnotit i celou první republiku jako dobu nesmírné prosperity. :D
Všimněte si, že primitivní fanatik, kvůli svým mindrákům se vždycky vůči něčemu vymezující, nikdy nepřizná, že ta či ona "hrůzovláda" také přinesla něco pozitivního. Vše byla hrůza, vše bylo strašné, ouvej! Psychopat Vlk si vymýšlí kecy o miliardě jakýchsi "vnitřních dluhů", které za prvé nebyly v této výši a za druhé se už splácely ještě před listopadem. Samozřejmě nezmíní, že Československo bylo ve skutečnosti v nadprůměrné, až výborné kondici, že stát měl více než 80 miliard korun rezerv, což by se v dnešních cenách blížilo až půl bilionu. Nezmíní, že zadlužení obyvatelstva prakticky neexistovalo. A raději už ani nešpitne, že zahraniční dluh představoval 500 dolarů (7500 Kč) na obyvatele (dnes to činí před 8000 dolarů). K tomu stát vlastnil přes 100 tun měnového zlata. A to ještě nemluvě o pohledávkách v Iráku či v Egyptě, které se však těžko vymáhaly.
Metro, postavilo se v 70. letech, ó jaký děs! Vládnout tady kapitalisté, postaví se nejdříve v 80. letech. Kromě toho ty hrůzné sovětské vlaky byly ještě funkční v tomto desetiletí. Ty nové popravdě nestojí za nic a není v nich dostatek místa. Zlaté sovětské ručičky. Opět ale píšeš blitky o něčem, co jsem vůbec nerozebíral. Dokážeš se ty hovado fašounský držet alespoň tématu?
Tohle není fórum striktně "socdemácké", ověř si informace, kriple. Tohle je server určený pro názory, které v MF Dnes nenajdeme. Ty je však sem zanášíš, a to tou nejubožejší formou. Takže si tady špatně.
Realita taková byla, jinak by se dělníci ostatně vzbouřili. 8 hodin vydrželo už navždy, za nějaké přesčasy v době války neručím. A u nás že by se makalo maximálně 8 hodin? Hahahahaha! :D Jinak kouzelné bylo, jak tví ruští miláčkové, belogvardějci, si žili v naší "sociálně spravedlivé" 1. republice. Zatímco na jednoho studenta investoval stát 7 korun měsíčně, na jednoho belogvardějského emigranta 600 korun měsíčně. Ostatně, jako prasata v žitě si žijí i Kubánci na Flóridě. Proč asi tak nadávají na "hrůzné kubánské poměry" a blahořečí "americký kapitalismus"? :D
I kdybych ti odpověděl na tvou debilní otázku, co bych z toho měl? Píšu snad, že Československo bylo jediným kapitalistickým státem, kde to bylo hrozné, zatímco jinde strašné? Říkám, že i když nejsou dostupné dobové statistiky z jiných zemí, ve Skandinávii byly nepochybně podmínky lepší.
Jistě, na západě se měli dělníci za "bolševika" líp, žili si svobodně za thatcherismu či Reagana, na ulicích, během stávek, na úřadech práce. :D Hovene, nějaký důkaz, že lékaři brali méně než dělníci? Zdá se, že opět goebbelsovsky lžeš, jako když iDnes píše. :D
A ano, sovětský hladomor, jaká hrůza, statkáře likvidující svou úrodu řídili bolševici, stejně tak přírodní katastrofy zapříčinili bolševici. Není nad historický exkurz jednoho magora. :D
Korupce se tehdy debílku pohybovala v tisících, zatímco dnes v miliardách. A inflace v tom nehraje roli.
A kde bereš ty své lži, že nás "Rakousko předběhlo"? Já ti předkládám fakta, že nás těžko kdo mohl předběhnout, když jsme byli na víceméně stejném místě jako před válkou. :D Já chodil na církevní gympl, tak neurážej své ODSoudruhy a raději je kontruj, aby tyto nepříjemné pravdy už do éteru neroznášeli. :D
Takže kriple, opakuj si denně - za 40 let jsme se ze zbídačené země statkářů a agrárníků stali sociálně spravedlivou zemí se všemi negativy, které k tomu patří. Jinak můžeš mi říct, co je "elitního" na zemi, kde studovali pouze 4 % z dělnických rodin, kde bylo v roce 1933 60 % absolventů VŠ bez zaměstnání (na konkurz na místo vrátného v Grandhotelu Pupp tehdy přišlo 11 lidí s akademickým titulem), kde byl zavražděn stejný počet dělníků jako kolik bylo "politických" popraveno za Gottwalda, kde podle tehdejšího ministra Czecha přes 80 % dětí trpělo podvýživou a 90 % dětí bylo chudokrevných, kde z celkového počtu sociálně potřebných rodin 58,5 % vlastnilo pouze jednu místnost k bydlení, kde jeden z tehdejších elitních kapitalistů Preiss (šéf Živnobanky, o které mluvil v inkriminovaném projevu Gottwald) měl hodinovou mzdu 14 000 korun za hodinu, tedy dohromady jako 8000 lidí, kteří na něj dřeli. Ano, byl to ale "elitní stát". Přál bych Vlkovi a podobným sviním, aby si v tehdejším režimu prožil to, co lidé, o kterých jsem psal (a Preisse nemyslím). A poslední věta - život na Kubě je 1000 x lepší než život sociálně potřebného Chilana, Argentince i Američana. KLDR nemá s komunismem nic společného. A ohledně vývoje po roce 89, pokud by vládli "komunisté", napsal onehdá výjimečně dobrý a objektivní blog onen Kohout. A nebyla to žádná hrůza! :D
zdobinsky
Petr Vlk: Do toho Rakouska jsme prvně jeli někdy v 67. V 68 jsme byli u alpských jezer a když jsme se vraceli, byly ve Vídni kempy plné rodin mířících na Západ. Nicméně nyní je Vídeň oproti Praze daleko humanističtější. 50% bytového fondu vlastní město. Disponují byty pro slabé rodiny, má propracovaný záchytný systém lidí ocitnuvších se v problémech. Jako tramvaják v Praze vím, jak Praha tyto lidi ponechává více méně svému smutnému osudu. Od Rakouska se dnes můžeme opravdu učit, ale vládnoucí uskupení má bohužel jiné vzory.
Po válce ukázal Rakousko hodně obratnosti, když se dokázalo vyhnout zodpovědnosti za zvěrstva 2. sv.v. Levicový Thomas Bernhard říká, že Rakousko bylo hnědší než Německo.
rezjir10
Ad Vlk: Vaše otázka zněla: "Pane řezníku, vy s i ze mne děláte zcela evidentně legraci! Tak těžiště průmyslu bylov Sudetech?"

Vaše nynější téze zni, že těžiště průmylu bylo vskutku v Sudetech
"Ohledně toho co s e kd e těžilo či vyrábělo nebyvíme s e o periodě 39-45. Ale o periodách do 38 a následně OD 45. Takže ona chemie s e tam vyráběla za ČSR i následně po jejím obnovení. Totéž uhlí, sklo a vše o čem píšete. Němečtí specialisté byli drženi, pokdu šli do odsunu, až do krajnosti a vedle nichrychle vyrostli čeští odborníci"

A že si tedy ti Sověti nic neodvezli. To jsem rád, protože to lze vnímat jako jejich kapitálový vklad, pak ale není divu, že nám za naše výrobky pak platili toliko výrobní náklady. A že tedy jaksi u toho podle některých pramenů, podle některých zase ne ten uran brali pod cenu.
Ke dni daňové svobody, pokud byl DDS ve 30. letedh 13. února, tak tehdy museli být ministři financí kouzelníci, protože dle velmi obsáhlé publikace Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi dvěma válkami tehdy se pohyboval podíl veřejných výdajů na HDP mezi 64% až 71% HDP. (s.43)
Jediné vysvětlení tohoto paradoxu vidím v tom, že si historikové popletli reálný a nomiální hdp.
zdobinsky
Válav Racek: Vynikající úroveň mělo, možná stále má, v technickýh oborech právě Rakousko. Většina konstruktérů v Německu byli abolventi rakouských technik. On i Witgenstein byl z bohaté průmyslnické rodiny konstruktérů.
zdobinsky
Jestli je to stále komunistama nevím, ale kamarád je ředitelem Mikrotechny v Modřanech. Mimo jiné dělají výškoměry do letadel. (Višňovského potěším - také mají problémy sehnat dělníka na NC stroje.)
Procesoval USA, Čínu. Z Číny vozí výškoměry, které tady upraví a jdou nmi na trh. Říká, že u nás je stále problém s kvalitou materiálu. Alfou a omegou výškoměru je osička. Ta česká se ale brzy ošoupe a pak drhne - výškoměr neměří potom přesně. Co světoví výrobci nejvíce tají, to je právě složení materiálu.
vladajsoucna
No a Vlku, že se ti ztratil jeden příspěvek, to není nic divného, protože zdejší systém ještě není dokonalý a ty můžeš zůstat přihlášen nejvýše půl hodiny. Proto si vždycky příspěvek, který píšu, zkopíruju, a po opětovném přihlášení ho sem vložím.
vladajsoucna
Vychování imbecila Vlka nelze hodnotit, protože na základě jeho zdejšího vystupování jsem došel k závěru, že on žádné vychování nemá. Mám takovej pocit, že na Aktuálně.cz vystupuje pod více nicky a že ten "Hoven" je také on. Jeho chorobě by to odpovídalo. A nejvíc se směju, když tato prolhaná kreatura někoho obviňuje z lhaní. Já myslím, že jestliže o komkoli řekne cosi negativního, pak to potěší. Od něj je každá urážka pochvalou. Vlku, pokud narážíš na mé příjmení, s tupostí vůbec nesouvisí, ale to tvůj mozeček zřejmě nikdy nepochopí. Skutečnost je taková, že já tupej nejsem, ale ty ano. Co se týče StB opakuji, tvé celé jméno se tam vyskytuje, při čemž netvrdím, že jsi to ty. Dokážeš alespoň přečíst celou větu do konce, hovado pitomý?! Termín pravicový bolševik používá kdekdo, i tvůj guru Zeman, možná je ale dáno tím, že sám si pravicový bolševik, tak proto se tak kvůli tomu označení čertíš. :D
Gottwald o žádném věšení nemluvil, hovořil o kroucení krků, což bylo z tehdejší reality, kdy představitelé KSČ byli všelijak šikanování a dělníci pravidelně stříleni, naprosto pochopitelné. Ale já vím, podle tebe měl Gottwald říci, že my vám budeme podkuřovat, my vám nikdy neublížíme. Vy si nás potlačujte jak chcete, ve jménu kapitálu na to máte právo, my však se bránit nebudeme, protože jinak by nás o desítky let později nazvali různí Vlkové a Štětinové "bolševickými vrahy". VRAŽDA VE JMÉNU KAPITÁLU JE SPRAVEDLIVÁ, VRAŽDA VE JMÉNU DĚLNÍKŮ JE ZLOČIN. Tak nějak by se dalo shrnout zrůdné Vlkovo smýšlení.
Mně nezajímá, jestli tam chodíš či ne, já prostě říkám, že sem zanášíš s Višňovským tamější móresy. Stejně jako by mi bylo jedno, jestli si byl či nebyl členem Ligy proti bolševismu, já prostě říkám, že sem zanášíš jejich hnědé myšlení.
No tak Slovensko a Zakarpaty bylo jakoby "integrální území", ale ve skutečnosti s ním Švehlové a spol. zacházeli jako s normálními koloniemi. Už tomu rozumíš, dutohlave?
Ale jen si kňourej, je to jistě trpká rána, když ti někdo vyvrací tvé zažité bludy, si ještě o to trapnější a zábavnější zároveň než dosud. :D Pokud jde o ukazatel HDP na obyvatele, koncem minulého desetiletí jsme byli na víceméně stejné úrovni jako v roce 89. Koukej studovat opravdové ekonomy jako je Miloš Pick, nikoliv kdejaký Kohoutův blábol (pravda, toho ty jinde údajně kritizuješ, ale ve skutečnosti si nasákl jeho neoliberálními zvratkami). Z žádné pozice jsme se nepropadli, naopak jsme si postavení zlepšili. Například podle údajů Evropské hospodářské komise OSN z roku 1988 v jednotlivých desetiletích v zemích OECD se v šedesátých letech zvyšoval národní důchod průměrně ročně o 5 %, v sedmdesátých o 3,2 % a v osmdesátých o 2,3 procenta. V Československu to bylo o 4,7 %, 4,6 % a 2,3 %. Tedy Československo drželo krok s nejvyspělejšími a udrželo si ve světové ekonomice asi 18. a v Evropě 13. místo. Tedy stejné jako před válkou. Jiná studie, kterou jsem zmínil, uvádí v Evropě propad o 1 místo. Vstřebej si to ve své duté hlavě.
Státní dluh byl v roce 1989 na zanedbatelné úrovni. I díky tomu dnes výší veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu suverénně plníme Maastrichtská kritéria. Vnitřní dluh díky údajně "zastaralé infrastruktuře" je naprostá hovadina, která se nepoužívá v žádné seriózní statistice. Kdybychom tento tzv. dluh započítali k dnešnímu státnímu dluhu, tak je více než trojnásobný. Kromě toho řadu vad tehdejšího režimu, jako bylo odsiřování severních Čech, začal řešit - MINULÝ REŽIM, představ si to. Jinak kanalizace byla fakt hrůza, sice se jich postavilo extrémně velké množství, ale podle Vlkovy duté hlavy byly "zastaralé". A co oprava památek, metro, elektrifikace obcí? Chlapečku, to se vše zvládlo tenkrát, za režimu, který byl politickými nesvobodami jistě zrůdný, ale který fungoval po ekonomické stránce daleko efektivněji než dnešní parodie na kapitalismus. O tom "předbíhání" států už jsem hovořil a nebudu se k tomu vracet. Někdo si zkrátka bude lpět na svých "pravdách", i když realita je úplně jiná. Rakousku samozřejmě výrazně pomohla a pomáhá turistika, proto jsou tak bohatí. To nás učili už v hodině zeměpisu na gymplu, zřejmě bolševická propaganda po letech budování kapitalismu, viď? Kdybys nebyl tak zahořklý psychopat, pak bys možná věděl, že já proti Rakousku či Finsku nic nemám, naopak je pokládám za v mnohém příkladné země.
Zjisti si informace debile, KDE BYLA ZAVEDENA POPRVÉ 8 HODINOVÁ PRACOVNÍ DOBA NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI, KDE SE PODNIKY ŘÍDILY POMOCÍ DĚLNICKÝCH RAD, KDE DOSTÁVALI MUŽI I ŽENY STEJNÝ PLAT, atd. To byl prosím Sovětský svaz, idiote. Jo a tys tehdy zažil situaci holandského dělníka, že o tom tolik víš? Pouč se už ty kreténe - DĚLNÍCI SI TEHDY VŠUDE ŽILI BLBĚ, PROTOŽE VŠUDE VLÁDL BLBÝ REŽIM. A tak je to i dodnes, možná s výjimkou Skandinávie či Rakouska. Jo pardon, vlastně minulý režim byl výjimka, to si všude dělníci žili jak prasata v žitě, jen u nás trpěli jak hladoví psi!
racek
No, měl jsem napsanej takovej nádhernej kometář vč. vyvrácení výzbrojních omylů jednoho diskutéra a on vypadl. Pane Řezník, Japonsko podle té zmiňované studie p. Šedivého bylo někde na úrovni 115 % Česka a Rakousko 97%. To v roce 1938.
Letecký průmysl byl zastaralý, ebyl schopen vyrábět např. celokovová letadla. Proto se nakoupila licence na SB 2 v Rusku, výměnou za ten horský kanon. Výroba se ovšem nespustila. O bombardéru Letov nic nevím, tehdy existovaly prototypy AERO A 300 smíšené konstrukce s výkony na úrovni SB2 a nepovedená Avie konstruktéra Nebesáře, celokovová. Motory ovšem byly licenční. Silnější motory nebyl naš průmysl schopen vyprodukovat. Stíhačka AVIA B 135 byly smíšené konstrukce, výkony, výzbroj i ochrana pilota prototypů ovšem už za německými nejmodernějšími ME 109 E, které se zaváděly do výzbroje, zaostávaly.Autoprůmysl? No, žádná díra do světa. Minimální export. Výroba Tater 77 a 87 po kusech, t 111 se vyíjela za války pod vedním němců. A to AERO minor? Dobrý vozejk, na tehdejší dobu, dědictví SKW, jako i SAAB. Též Josífova a Křivkova JAWA perak vycházela z předlohy DKW. Když jsem je předloni viděl na Grossglockneru, jako by z oka vypadly..No a co ještě? Ta pevnoství děla, tedy moždíře Škoda byly vyrobeny kolem roku 1915, i tak dobré zbraně. Však se ještě používaly na zkoušky betonu pohraničních opevnění.
LT 35? Dobré stroje, na světové špičce. No a ty ty ČKĎácké TNHP neboli však jich něl Wehrnacht hodně, celá čtvrtina jeho tankových sil. Ovšem, jakmile z fronty zmizely lehké ruské BT 5 a 7 či T26, byly už jen potravou pro střední ruské T 34. Nicméně, jako stíhače tanků HETZER byly opět na špičce. Vyvíjel je nějaký bělokvardějec v ČKD, už jsem zapoměl jméno. Obráběčky? No, ještě jsem se s nimi setkal v učnáku, Volman či Zetky se Zlína. Jo, byl jsem tehdy nucen projít učením, ale nijak nelituji, hodně jsem se naučil, zejména si vážit lidí práce, našich řemeslníků. Byla to krásná léta, kdy začalo už být lépe. Ovšem, výrobu ozubení náš průmysl nevyřešil a o výrobě kuličkových ložisek jsme si museli nechat zdát. No a o obrazovkách jsem už mluvil, vycházely jako mnoho věcí po válce z německých výrob, které se do protektorátu přesouvaly po bombardování. Vůbec je zajímavé, tahle doba a její zhodnocení. Zatím je plné národní ideologie.

Celkově v tehdejším světě jsme měli velmi dobrou výchozí pozici, i když proti západní evropě jsme byli někdy i o třídu horší. Holt hrátky mocností, nic jiného, připadli jsem na stranu, kterou asi tenkrát většina chtěla. Co je čeká, ovšem netušili.
Zbrojní průmysl po válce se rozvíjel velmi dobře, ruční zbraně byly na světové špičce, kanony se vyráběly dál, v Dubnici ale jistě, některé se dovážely i z ruska, tolik kategorií jsem vyrábět nemohli. Vojenská letadla ruská, s výjimkou Delfínu, jistě, malé státy s výjimkou Švédska nebyly schopné samostatného vývoje stihaček a bombardérů proudové éry. Lze říci, že zbrojní průmysl byl jedno z odvětví, které drželo krok se světovou špičkou, alespoň některých oborech.
chemie? Pozice nebyla špatná, po válce a němcích...zas ti okupanti. že se to vše řešilo ve prospěch těžké chemie , to už je jiná historie. Tu teď neřeším a moc dobře si ji pamatuji.
Co jsem ovšem měli dobré, bylo školství a vysoká kvalifikace dělnictva a nadaní konstruktéři. Vše s výhodou využívali komunisté po roce 1950. je však nutno se zbavit té naší české víry ve vlastní dokonalost, neb jako správný čech jsem také léta omdlíval blahem při vyslovení jména Škodaááá, Tááátra ... Naopak Zetory, to byla světová špička ještě v létech osmdesátých. Mívali jsme až 6 % světového trhu... bohužel bohužel, investice šly jinam.
Takže, zhodnoceno, pozice nebyla špatná, ale zas tak dobří jsme nebyli. jen někde a někdy. Což odpovídalo naší velikosti.
racek
No, měl jsem napsanej takovej nádhernej kometář vč. vyvrácení výzbrojních omylů jednoho diskutéra a on vypadl. Pane Řezník, Japonsko podle té zmiňované studie p. Šedivého bylo někde na úrovni 115 % Česka a Rakousko 97%. To v roce 1938.
Letecký průmysl byl zastaralý, ebyl schopen vyrábět např. celokovová letadla. Proto se nakoupila licence na SB 2 v Rusku, výměnou za ten horský kanon. Výroba se ovšem nespustila. O bombardéru Letov nic nevím, tehdy existovaly prototypy AERO A 300 smíšené konstrukce s výkony na úrovni SB2 a nepovedená Avie konstruktéra Nebesáře, celokovová. Motory ovšem byly licenční. Silnější motory nebyl naš průmysl schopen vyprodukovat. Stíhačka AVIA B 135 byly smíšené konstrukce, výkony, výzbroj i ochrana pilota prototypů ovšem už za německými nejmodernějšími ME 109 E, které se zaváděly do výzbroje, zaostávaly.Autoprůmysl? No, žádná díra do světa. Minimální export. Výroba Tater 77 a 87 po kusech, t 111 se vyíjela za války pod vedním němců. A to AERO minor? Dobrý vozejk, na tehdejší dobu, dědictví SKW, jako i SAAB. Též Josífova a Křivkova JAWA perak vycházela z předlohy DKW. Když jsem je předloni viděl na Grossglockneru, jako by z oka vypadly..No a co ještě? Ta pevnoství děla, tedy moždíře Škoda byly vyrobeny kolem roku 1915, i tak dobré zbraně. Však se ještě používaly na zkoušky betonu pohraničních opevnění.
LT 35? Dobré stroje, na světové špičce. No a ty ty ČKĎácké TNHP neboli však jich něl Wehrnacht hodně, celá čtvrtina jeho tankových sil. Ovšem, jakmile z fronty zmizely lehké ruské BT 5 a 7 či T26, byly už jen potravou pro střední ruské T 34. Nicméně, jako stíhače tanků HETZER byly opět na špičce. Vyvíjel je nějaký bělokvardějec v ČKD, už jsem zapoměl jméno. Obráběčky? No, ještě jsem se s nimi setkal v učnáku, Volman či Zetky se Zlína. Jo, byl jsem tehdy nucen projít učením, ale nijak nelituji, hodně jsem se naučil, zejména si vážit lidí práce, našich řemeslníků. Byla to krásná léta, kdy začalo už být lépe. Ovšem, výrobu ozubení náš průmysl nevyřešil a o výrobě kuličkových ložisek jsme si museli nechat zdát. No a o obrazovkách jsem už mluvil, vycházely jako mnoho věcí po válce z německých výrob, které se do protektorátu přesouvaly po bombardování. Vůbec je zajímavé, tahle doba a její zhodnocení. Zatím je plné národní ideologie.

Celkově v tehdejším světě jsme měli velmi dobrou výchozí pozici, i když proti západní evropě jsme byli někdy i o třídu horší. Holt hrátky mocností, nic jiného, připadli jsem na stranu, kterou asi tenkrát většina chtěla. Co je čeká, ovšem netušili.
Zbrojní průmysl po válce se rozvíjel velmi dobře, ruční zbraně byly na světové špičce, kanony se vyráběly dál, v Dubnici ale jistě, některé se dovážely i z ruska, tolik kategorií jsem vyrábět nemohli. Vojenská letadla ruská, s výjimkou Delfínu, jistě, malé státy s výjimkou Švédska nebyly schopné samostatného vývoje stihaček a bombardérů proudové éry. Lze říci, že zbrojní průmysl byl jedno z odvětví, které drželo krok se světovou špičkou, alespoň některých oborech.
chemie? Pozice nebyla špatná, po válce a němcích...zas ti okupanti. že se to vše řešilo ve prospěch těžké chemie , to už je jiná historie. Tu teď neřeším a moc dobře si ji pamatuji.
Co jsem ovšem měli dobré, bylo školství a vysoká kvalifikace dělnictva a nadaní konstruktéři. Vše s výhodou využívali komunisté po roce 1950. je však nutno se zbavit té naší české víry ve vlastní dokonalost, neb jako správný čech jsem také léta omdlíval blahem při vyslovení jména Škodaááá, Tááátra ... Naopak Zetory, to byla světová špička ještě v létech osmdesátých. Mívali jsme až 6 % světového trhu... bohužel bohužel, investice šly jinam.
Takže, zhodnoceno, pozice nebyla špatná, ale zas tak dobří jsme nebyli. jen někde a někdy. Což odpovídalo naší velikosti.
rezjir10
Pokud si způsobím požár ve svém vlastním domě, neznamená to, že si nezpůsobím škodu. Nemluvím o 3,5 milionech lidí, pouze jenom jako o pracovních silách, ale mluvím o rozsahu vnitřního trhu a ztrátě lidského potenciálu. A ono také platí, že hodně těch Němců, právě těcch kvalifikovaných a mobilních, odešla i před tím odsunem. Věděli, že bude zle, co já vím, tak Češi už nacházeli celé německé vesnice už údajně zcela opuštěné.
Nejde snad o výpadky dodávek, jde tu snad o, kde se těžilo uhlí,výráblěl ten proud, železo, chemie, sklo, porcelán, cement, textil a chmel vyrábeli, a to v rozsahu cca 60-90%. A kde jinde než v Sudetech.
Co nám asi tak zůstlalo po Němcích, tak to závísí na tom, v jakém stavu nám předali Sověti těch 341 továren, které získali jako válečnou kořist. A to já nevím, jestli tak náhodou si předtím ty stroje neodvezli. Jako v tom Rakousku. A taková fabrika i púl roce nečinnosti vypadá značně zpustle. Sama o sobě. To za prvé, a a kde by se vzali hned tak rychle ty kvalifikované kádry, které byly schopny tu výrobu obnovit, tak to také nevím.
rezjir10
Ad Vlk. Pokud pouze české obyvatelstvo považujete za normální a odsun tří milionů Němců za pozitivní přínos pro výkonnost české ekonomiky, tak samozřejmě z hlediska politických předpokladů můžete mít pravdu. Ale z hlediska vlastní ekonomické výkonnost, měřené např. nějakým produktem, tak to asi zase takové pozitivum nepředstavovalo. Jde o zmenšení vnitřního trhu i lidských kapacit.
Právě Mnichov ukázal, že vskutku těžiště průmyslu leželo v Sudetech. Odvolám se na politické vzpomínky Feierabenda, s.51.Pro ilustraci: ztratili jsme 70% výroby elektrického proudu, 86% chemického průmyslu.
rezjir10
Ad Vlk
Řekl jsem v úvodu, že se opírám především o dobově sestavené žebříčky, protože odrážely soudobé vnímání světa a tedy tvořily oporu pro individualní rozhodování. Tři takové žebříčky říkájí, že v r. 1930 na tom Rakousko bylo lépe než Československo. Je sice možné, že když veźmeme české země samostatně, tak to opticky bude vypadat lépe,ale metodologicky to nesedne, protože zde pak není srovnáván stát (jako jednotné celní území s jiným státem). A návíc vezmu-li s k dispozici údaje o ztrátách, které jsme utrpěli Mnichovem, tak lze jednoduše zjistit, že jádro ekonomické výkonnosti se nalézalo v Sudetech, kdežto české vnitrozemí stagnovalo (viz ty údaje o neměnné míře podílu dělnictva populaci). Proto zde hovořím záměrně o české ekonomice, která se stala východiskem dalšího vývoje československé ekonomiky
A aď už byly ztráty Rakouska v důsledku válečných událostí jakékoliv, žádná jiná země neustpěla vyšší ztráty na obytelstvu než Československo (kromě Polska ?), které ztratilo přibližně čtvtinu populace (včetně těch tří milionů sudetských Němců), navíc trpělo nejdelší okupací, a tedy i odčerpáním zdrojů směrem do Rakouska a Německa. Zkrátka ti Rakušané měli po válce k dispozici Mercedes, do kterého neměli dočasně benzín. A proto s nim mohli najet méně kilometrů. Jakmile sehnali palivo, tak už to pak začalo být o něčem jiném.
Jako ekonom musím ten odsun započítat do ztrát, které vznikly jak zúžením rozsahu tak trhu, tak i tak zhruba třetinovou ztráto lidského kapitálu.
Vzhledem k tomu, že ta tabulka v Obzoru národohospodářském obsahuje seznam pouze těch států, které jsem uvedl, tak pokud chci porovnat pořadí států v r. 1930 s rokem 2003, tak musím prostě si z toho současného žebříčku vybrat pouze ty státy, které v tom seznamu figurovaly v r. 1930. Jedině tak jsou oba žebříčky porovnatelné. Jde tu o to, že nebylo tehdy změřeno, jak na tom tehdy lucembursko, Japonsko, Korea, Kuvajt, Saudská arabie.
zdobinsky
Napsal jsem koruna, ale ono to nebylo za peníze. Dostal mouku, máslo, mléko.
zdobinsky
Jo, a ještě dodám, že když na statku ve vesnici potřebovali, tak jim děda chodil vypomáhat. Každá koruna byla dobrá. Doma se šilo, pletlo, přešívalo..., ale vždyť si to ještě někteří z nás pamatujete.
zdobinsky
V 68 se otevřely hranice na západ, tak jsme jeli celý autobus do Rakouska. Valili oči na obchoďáky, levný banány na výprodej atd. A přitom jsme v té Vídni mluvili s místními, kteří nám s povzdechnutím záviděli, že budujeme socialismus. Oni nás tehdy viděli jako vyspělejší zemi.
zdobinsky
Po této české "diskusi" už mi je jasné, proč je Slovensko (a i Rakousko, i když se muselo rozloučit s imperiálními ambicemi) rádo, že se konečně může samostatně rozvíjet.
Proč vždy diskuse sklouznou do osobních útoků. Jako by mohly vnést víc světla?
Musím se vždy usmát, když Češi tvrdí, jak dopláceli na Slováky. Jako by vždy ty nejvyspělejší a dominantní části neprofitovali na těch chudších a méně rozvinutých.
Dělníkům se žilo za 1. rep. zdánlivě dobře. Možná jak kterým. Můj dědeček byl strojvedoucí, tedy v té době tzv. dělnická aristokracie. Po práci nešel do hospody (nebo snad na televizi či počítač :-)), ale měl zahradu, domácí zvířectvo, záhumenek. V krizi o práci nepřišel, ale hypotéku splácel ještěza komunistů.
My jsme se měli lépe, než státy na východ od nás, ale se západem jsme se srovnávat nemohli. Již RU zaostávalo za západní Evropou. My, geneticky, mentálně i historicky, jsme na rozhraní. Nedělejme si žádné velké zásluhy ani ambice. My jsme přesně tam, kde máme být. Jen bychom si sebe měli navzájem víc vážit a méně se hádat, což je ale z výše napsaného bohužel nemožné.
vladajsoucna
Koukám, že už se zlepšila grafická úprava příspěvků a je možné dělat odstavce bez caviků. Tolik k tomu lepšímu.
A teď k tomu horšímu. Estébáčku Vlku jsi lhář. Jen pravicový bolševik může obhajovat Preisse, Živnobanky a další prvorepublikové utlačovatele, které Gottwald správně zkritizoval. Je fakt, že po roce 45 se s prvorepublikovými vykořisťovateli zatočilo málo, prakticky vůbec. Však oni se dovedli dobře přizpůsobit, to ostatně dokázal i starej Havel. Ten alespoň nijak neškodil, i když jeho protektorátní kolaborace byla zřejmá. Tvé jméno na seznamech StB JE. Ročník 44 z Ústí. Si to ty nebo nejsi, každopádně je to TVOJE JMÉNO. Kdybych měl estébácký sklony, už dávno jsem agentem BIS. Ale já nejsem. A ty? :D
Já nepsal, že bys chodil na iDěs.cz, znám dobře tvé příspěvky z Aktuálně.cz, které ještě měly svou úroveň. Já psal, že sem s Višňovským zanášíte móresy diskutérů z iDěsu. Prostě je to tak. Ohledně HDP mám zajímavý odkaz, který se ti líbit nemůže: http://www.sds.cz/docs/zpravodaj/zp9806.htm Podkarpatská Rus a vlastně i Slovensko plus další menší území - to skutečně dělalo z ČSR zemi s koloniálním vlivem. Jinak tebe poučovat nehodlám, tobě staříku už toho chybí tolik, že by ti bylo složité vysvětlit i to, že 1+1=2. Ano, kde jsme my? Na stále stejné úrovni jako v roce 89. Po 20 letech budování kapitalismu. Mrzuté, že? :D Kdyby neproběhl vítězný únor, tak si dodnes žijeme na úrovni rozvojového státu. Náš sociální systém obdivoval celý vyspělý svět, chválili ho dokonce i experti ze Světové banky. Rakousko a Dánsko budovali SOCIÁLNÍ STÁT, ne neoliberální diktaturu chilského typu. To taky nezmíníš, dokonce ani fakt, že oni to dělali právě proto, aby se vymezili vůči východnímu bloku. Je pravda, že v lecčems byli napřed - v počtu nezaměstnaných a bezdomovců jsme skutečně zaostávali za evropským průměrem. Lucembursko? Sem s jejich nejsilnějším sociálním státem v Evropě! A ta jejich velikost, hm, opravdu fantastické srovnání. Víš, o kolik jsme si po padesáti letech od roku 1938 pohoršili? O jedno, opakuji, jedno místo v Evropě. To je úplná devastace! Budeš se divit, ale sovětským dělníkům se tehdy skutečně žilo líp. :D A co holandským, švédským, norským, francouzským? Jistě, že to tu bylo ještě lepší oproti Německu, Polsku, Maďarsku či Jugoslávii. Já ty trdlo nikde nepsal, že by ČSR bylo v té chudobě výjimečné.
vladajsoucna
"Ne, já mám pravdu, ty si bolševik, jen já já já"! Vlkův způsob argumentace se podobá křiku malýho spratka, kterýmu někdo vzal oblíbenou hračku. A laskavě si nech ty urážky s StB, na rozdíl od tebe mé jméno v seznamech StB nefiguruje. :D A nejen že nejsme na serveru Haló novin, ale ani v diskuzích iDnes.cz, odkud sem ty s Višňovským vnášíte tamější hulvátské móresy. Zmíněná fakta jsou samozřejmě věrohodná a co je důležité - jsou to fakta, statistická čísla, nikoliv tvé plky zakomplexovaného blázna. Srovnání s rokem 1913 a 1937 se samozřejmě týká ekonomické úrovně VÝHRADNĚ českého území v dnešních hranicích. Sám úplně stejně porovnáváš koloniální Československo v 30. letech s osekaným Československem v 2. polovině 20. století. A to už se ti nezdá "statisticky špatné"? Tak laskavě uznej tato fakta nebo drž hubu. No co se týče "koloniálních zemí", my jsme mezi ně patřili také. A chovali jsme se jako tradiční utlačovatelský imperialistický stát se vším všudy. Nejde jen o Podkarpaty, ale i Balkán, ze kterého jsme odčerpávali významnou část bohatství. Nomen omen? Neznám, nevím, co mé jméno znamená a je mi to fuk. Tobě taky neříkám, že jsi jako primitivní krvelačný tvor, tak si ty urážky laskavě nech. Já neporovnávám situaci dělníků s dneškem, já jen konstatuji, v jaké bídě tehdy žili. Přesto srovnání s dobou "komunismu" za to stojí - a vychází mi, že životní úroveň dělníků se za pár let "komunismu" prudce zlepšila.
Máš pravdu, dokud světu budou vládnout korporace a nikoliv lidé, krize budou.
Já na rozdíl od tebe si nepamatuji jakési "zaostávání čsl. průmyslu", které nikdy nebylo (jinak by v roce 1989 nebyl čistý zisk národního hospodářství 150 miliard), nýbrž postupný úpadek a záhy naprosté rozkradení českého průmyslu za kapitalismu. Čísla jsou čísla, ale megablb Vlk bude stále plácat o tom, že "komouši zdevastovali tuto zem". Je mi fuk, proč to dělá, patrně stejně jako všichni rychlokvašení antikomunisté dneška si tím léči komplexy bývalého svazáčka či jiné přizpůsobivé kreatury. Srovnání s Rakouskem je naprosto stupidní, jednak Rakousko má k dispozici Alpy, jednak nemuselo dotovat chudé Slovensko a jednak není ani pravda, že by bylo o kolik procent nad námi. Ano, to přesně předvádíš ty se svým "HDP", ze kterého u nás čelila maximálně Havlovic rodinka. Ale to bylo přece skvělé, dělníci sice chcípali hladem, ale že si Havel žil nad poměry, to byla známka prosperity celé země. Tohle jsou estébáčku Vlku fakta. Propagandu si nech na školení v Cevru.
rezjir10
Nemám pocit, že by doboví komentátoři porovnávající ekonomickou úroveň prvorepublikového Československa se světem, měli pocit, že se vezou v Mercedesu, spíš asi měli pocit, že se tísní ve Škodě Populár.
Ale nevím, kde se bere dnešní pocit, že se roztahovali v Mercedesu, a komunisti je přesadili do embečka.
vladajsoucna
Vlku, obehraná lživá písnička nepřestane být obehranou lživou písničkou, i kdyby ses rozkrájel. Tvé kydy o tom, jak to za první republiky bylo krásné a následujících 40 let hnusné možná oslní čtenáře MF Dnes, kriticky uvažující lidi však ne. Žádná "prosperita" se za první republiky nekonala. Národní důchod byl v poslední předmnichovský rok, 1937, vyšší oproti roku 1913 jen o 12 %, průmyslová výroba byla vyšší o 36 % a zemědělská výroba o 11 %. Při čemž životní náklady dělníků zůstaly v podstatě na stejné úrovni jako při vzniku Československa. Za 20 let 1. republiky výrazně vzrostla produktivita práce (tedy i míra vykořisťování) 2,6 x a v 30. letech narostla nezaměstnanost do obludných rozměrů, maximum bylo 738 tisíc osob. Když práce byla, činily týdenní mzdy i pouhých 50 Kč, což bylo i v tehdejších cenách mizerné peníze. Zajímavá jsou slova tehdejšího ministra sociální péče Nečase (s tím dnešním nemajícím nic společného, a to i v politické a lidské rovině) z 2.11.1936 ve Sněmovně: "Podle cen v přítomnosti platnýcb by potřebovala pětičlenná dělnická rodina na nákup nutných potravin 150 Kč týdně, nehledě k vydáním na obuv, šatstvo, prádlo, nájemné apod., o potřebách kulturních ani nemluvě. Proti této nutné potřebě pouze na potraviny 150 Kč týdně stojí výdělek dělníka 130-150 Kč týdně při celoroční zaměstnanosti. Z toho je vidět, že velká část dělnictva trpí nyní podvýživou a nedostatečným opatřením nejnutnějších potřeb životních." Tento drastický objektivní popis krutosti prvorepublikového kapitalismu nepodal žádný "bolševik", jak by se Vlk se svým mozečkem dovtípl, nýbrž ministr tehdejší vlády za sociální demokracii, pozdější bojovník proti fašismu a člen exilové londýnské vlády. Jeden z lepších prvorepublikových politiků, dokazující, že ne každý Nečas je automaticky gauner. V době krize se tak ještě zhoršily životní podmínky lidí. Rozvinutý průmysl nebyl dílem Švehly, Malypetra nebo podobného buržoazního grázla, byl už dědictvím starých harsburských dob. Vrcholu dosáhla ČSR těsně před krizí v letech 1928-9. ANI TEHDY NEPATŘILO ČESKOSLOVENSKO MEZI 10 EKONOMICKY NEJVYSPĚLEJŠÍCH ZEMÍ. My jsme se totiž dostali mezi těch 10 nejlepších nikoliv standardním ukazatelem HDP na hlavu, nýbrž pouze jednotlivými výrobními kapacitami - těžbou uhlí, výrobou oceli, atd. Z hlediska celkové ekonomické úrovně (národní důchod na jednoho obyvatele) zaujímalo ČSR 13. místo v Evropě a až 18. místo ve světě. A to v roce 1937. Nebudu se zdržovat vyvracením lží, že druhá světová válka se nás nijak nedotkla. Dotkla a to katastrofálně, nešlo však jen o nacisty, ale i o Američany a jejich zločinné ("omylem konané") bombardování Protektorátu na jaře 1945. Zaostávali jsme. A to výrazně za nejvyspělejšími zeměmi. A k tomu jsme ještě získali velmi zaostalé Slovensko, za první republiky sloužící jako skládka českých kapitalistů. A co se pak dělo za vlády "komunistické diktatury"? Za celých 40 let 1) národní důchod vzrostl téměř sedminásobně, 2) průmyslová výroba vzrostla více než 15 x, 3) zemědělská výroba vzrostla o 66 %, 4) nominální mzdy vzrostly čtyřnásobně a životní náklady o 50 %, 5) reálná úroveň mezd vzrostla v průměru o 170 %, tedy 2,7x, při vědomí, že tehdejší rozdíly v příjmech byly minimální. Někdo má holt fakt, někdo v krvi žluč a mozek plný slámy - přinejlepším.
racek
Zhruba odpovídá mým údajům, mám je ze studie Národohospodářského ústavu z roku 1986, jen nás tam předbíhá Japonsko a naopak je za námi, i když nepatrně, rakousko. V podstě všechny západoevropské země byly před námi. Po druhé světové válce se situace nijak nezměnila, i když válka přispěla ke konkurenceschopnosti zejména průmyslu díky německým investicím a technologické pomoci dost. To bylo ovšem i jinde, všichni vyráběli pro Wehrmacht.O nějaké špičce v našich výrobcích bych se nijak nezmiňoval, protože nebyla. Náš autoprůmysl, snad motocykly a trochu ty Tatry, letecký průmysl snad ve výrobě malých sportovních letadel, ale ta se také nijak neuplatňovala. Výrobu kuličkových ložisek jsem stále nezvládali, elektronika, škoda mluvit, snad jen výroba stínítek pro radary po němcích byla posléze základem pro výrobu televizních obrazovek. No a snad ty roční zbraně, ty byly dobré a posléze opět na světové špičce, tedy až za totáče.Fakt si kromě textilu a korálků nevzpomínám na nic opravdu špičkového. Nicméně ani to sedmnácté (nebo 22, které jsem se někde dočetl, špatné nebylo. No a srovnávat bohužel musíme celý stát. To je jako bychom vypreparovali Prahu a snažili se dělat propúočty bez Prahy a s yprahou.
Nicméně, ten rozdíl proti západní evropě byl tak propastný, že by nám to na to desáté místo stejně nepomohlo.
rezjir10
Ad Petr Vlk
Co se týče prodejnosti našich výrobků na zahraničních trzích, tak se odvolám prozatím na reprezentativní publikaci "Mýta a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami": Cituji: V první polovině 30.let "Jestliže ceny v dovozu klesly na méně než dvě třetiny, tak množství zboží bylo méně než poloviční a obrat byl dokonce menší než třetinový. Ve vývozu poklesly ceny ještě výrazněji, ztenčily se na méně než polovinu, množství zboží bylo zhruba dvoutřetinové, ale obrat opět byl sotva třetinový. ... Pokles československého zahraničního obchodu byl hlubší než v jiných zemích" (s.209)
Není divu, že Češi včetně Bati pak obrátili s nadšením po tomto šoku na měkké východní trhy.
A ten Goldman s tím Flekem podle mé paměti, dozajista zchátralé, asi mysleli celé Československo.