Existují také ještě dobré zprávy. Tady je jedna z nich

obrazek
4.9.2023 17:22
V současnosti žijeme v době očisty, vyvolané zvýšeným tlakem Božího Světla v blízkosti země. Na jedné straně Světlo systematicky tlačí ke kolísání a k zhroucení vše, co není světlé, ale na druhé straně dosud nevídaným způsobem pomáhá všem, kdo usilují ke Světlu.

Kolem každého člověka, usilujícího v dnešní době o dobro, spravedlnost, čistotu, lásku k lidem a k Bohu, kolem každého takového člověka se nachází množství Světlých pomocí, schopných pomáhat po všech stránkách. Po stránce duchovní, fyzické i zdravotní. No a právě o pomoci po zdravotní stránce se bude mluvit v tomto textu.

Člověk, který usiluje ke Světlu výše zmíněným způsobem a má nějaké zdravotní problémy, je i po této stránce obklopen pomocemi ze Světla. Pomocemi, schopnými jej vyléčit. Má to ale háček. Spočívá v tom, jakou formou je potřeba o tuto pomoc správně prosit.

Praxe je totiž taková, že pokud například prosíme Stvořitele o pomoc v nějaké nemoci, ale může to být i v jakékoli jiné věci, vždy máme jasnou představu o tom, jak by měla tato pomoc vypadat. Když se například modlíme, v modlitbě vždy zpravidla prosíme o splnění naší vlastní představy o nejoptimálnější pomoci při našem zdravotním, nebo jiném problému. A za vyslyšení modlitby považujeme to, když se nám to skutečně splní.

My lidé jsme ale ve svém vnímání reality nesmírně omezeni. A z této naší omezenosti vycházejí všechny naše úsudky. Ve srovnání s tím však Shora, ze Světla, není viděn jen malý výsek reality tak, jak jej vnímáme my. Ze Světla je viděno celé naše bytí, v celé jeho komplexnosti, včetně přítomnosti, minulosti a budoucnosti. A kromě toho Světlo vždy v první řadě zohledňuje náš duchovní prospěch. Čili to, co je pro nás užitečné především z duchovního hlediska. Z hlediska naplnění smyslu našeho bytí, spočívajícího v cestě Nahoru a v návratu do říše Ducha.

Člověk tedy při své prosbě o pomoc v nějaké věci zpravidla zohledňuje pouze svůj vlastní, omezený pohled na realitu, zatímco Světlo Boží zohledňuje při naplnění prosby všechny výše uvedené skutečnosti. Na základě toho bude každému snadno pochopitelné, že splnění modlitby musí být v drtivé většině případů jiné, než si člověk přeje. Ke splnění modliteb dochází a ony se projeví, ledaže úplně jinak, než člověk očekává. Lidé si však žel často myslí, že modlitba nefunguje, protože se jim nesplnilo přesně to, co si přáli.

Modlitba funguje a Stvořitel pomáhá, avšak my lidé se musíme naučit modlit a prosit úplně jinak. Máme Stvořiteli předestřít svou prosbu, ale nemáme si vytvářet představy o tom, jak zcela konkrétně má být naše prosba vyslyšena. Máme prosit Stvořitele o pomoc, ale na Stvořiteli samotném máme ponechat, jakým způsobem nám bude jeho pomoc poskytnuta a jak konkrétně se projeví.

Musíme se naučit nechat jít Světlo jeho vlastními cestami. Nemáme ho tlačit cestou našich představ a přání. Cestou našeho chtění a naší vůle. Máme ho nechat jít jeho vlastní cestou a máme být otevření tomu, aby nám Světlo pomáhalo jeho vlastním způsobem.

A Světlo Boží nám ve své, vše přehlížející Moudrosti, pomůže přesně tak, jak je to pro nás i pro naše okolí po všech stránkách nejlepší. My však musíme být schopni rozšířit své vědomí natolik, abychom byli připraveni pochopit a přijmout jeho pomoc, která se bude vždy lišit od našich vlastních představ. Tento vnitřní posun ve vědomí musí dokázat učinit každý, kdo chce, aby mu v dnešní době očisty země Světlo pomáhalo a on dokázal jeho pomoc vnímat.

Je proto potřeba udělat v sobě samém vnitřní posun směrem ke zcela volnému, svobodnému, pomáhajícímu působení Světla bez jakýchkoli omezení, protože jedině Světlo samotné nejlépe ví, co je v dané chvíli pro nás opravdu dobré. A ví to lépe, než to víme my sami.

V okolí každého člověka, usilujícího o dobro, čistotu, soucit s bližními a o blízkost Boží, je již v současnosti neuvěřitelné množství Světlých pomocí, schopných konat zázraky. Avšak to, co brání, aby se tyto zázraky mohly strhujícím způsobem také materiálně projevit, je silné lidské zaměření se na vlastní představy o tom, jak má pomoc vypadat. Aby mohla pomoc Stvořitele přijít, a aby se konečně mohly začít konat zázraky, je třeba učit se na ni správně naladit. Musíme dokázat upustit od vlastních představ a vlastního chtění, abychom se stali schopni správně naladit na frekvenci Boží pomoci a přijmout ji.

Nápomocné nám k tomu mohou být tři věci. Důvěra, pokora a čistota.

Důvěra v Boží ochranu a pomoc. Důvěra v jeho spravedlivé a láskyplné řízení všech věcí, a tedy i v současnosti probíhajícího očistného dění.

Dále snaha o udržování čistoty našeho nitra. Čistoty našich citů a myšlenek, na základě čehož se staneme kompatibilní s čistotou Světla, ve které každá pomoc Shora přichází.

A nakonec je to snaha o pokoru. Pokora znamená poslušnost. Znamená poslušnou otevřenost vůči tomu, jak jsou věci chtěné ze Světla a ne, jak je chceme my.

Stále znovu a znovu se při našich prosbách zkoušejme správně vnitřně naladit na frekvenci pomoci ze Světla prostřednictvím důvěry, čistoty a pokory. Dokážeme-li to, tato pomoc se bude moci naplno materiálně projevit na našem těle i v našem okolí. A v nás i kolem nás se konečně začnou dít viditelné zázraky dobrotivé a pomáhající Lásky Boží, protože už svým vlastním chtěním neklademe překážky volnému a ničím neomezenému proudění pomáhajícího Světla.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.